Meninger

Flere har løftet behovet for en tillitsreform i norsk bistand. Omfattende planer og kontrollregimer gir ikke nødvendigvis bedre resultater og mindre misbruk. Denne debatten er viktig, og disse utfordringene jobber vi hardt med å løse i Norad, skriver artikkelforfatterne.

Regjeringens tillitsreform skal også nå bistanden

Fleksibilitet og forenkling, kombinert med et større fokus på tilpasning og innovasjon, blir viktigere i Norads forvaltning av norsk bistand fremover, skriver Bård Vegar Solhjell, Lene Lothe og Øyvind Eggen i et svar til Gudrun Jevne.

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentenes regning.

Takk til Gudrun Jevne som skriver godt om utfordringer og dilemmaer knyttet til å balansere kontroll og fleksibilitet i bistandsforvaltningen i et innlegg i Bistandsaktuelt.

Flere har løftet behovet for en tillitsreform i norsk bistand. Omfattende planer og kontrollregimer gir ikke nødvendigvis bedre resultater og mindre misbruk. Denne debatten er viktig, og disse utfordringene jobber vi hardt med å løse i Norad.

Da Norad utviklet ny strategi, foretok vi en grundig analyse som omfattet nettopp disse problemstillingene. Det vi fant minner veldig om det Gudrun Jevne skriver om i sin artikkel. Til tross for at Norad er høyt verdsatt av sine partnere og interessenter, er det også en oppfatning om at Norad har for rigide systemer, og at Norads regler og rutiner noen ganger hindrer Norad og partnere i å komme frem til gode løsninger.

Behov for mer fleksibilitet og forenkling, kombinert med et større fokus på tilpasning og innovasjon, var gjennomgående tema i analysen.

Dette er nå fokus i vårt oppfølgingsarbeid.

En sterk ansvarskultur

I tillegg til rigide systemer fant vi også praksisutfordringer på flere nivåer. Blant annet er det mulig i større grad enn i dag å praktisere forvaltningsregimet forskjellig basert på vurderinger knyttet til risiko og vesentlighet. Det er en sterk ansvarskultur i Norad. Det er bra. Men bekymring for å bli uthengt i medier for å ikke forvalte norske skattepengene godt nok, og for at tiltro til bistanden kan svekkes hvis vi ikke kan kontrollere og svare ut alle detaljer, kan føre til dysfunksjonell detaljstyring.

Erfaringer med smidig og mer tilpasningsdyktig innretning av bistanden har også blitt utredet som del av Norads analyse Bistand mot 2030. Her fant vi bl.a. at fleksibilitet og tilpasning er avgjørende for en smidig implementering. Måling, dokumentasjon og avviksrapportering, i tråd med forhåndsbestemte planer og avtaler kan være ressurstappende og lite hensiktsmessig hvis prosjektets forutsetninger har endret seg.

Bedre resultater kan oppnås ved pragmatisk tilpasning til virkeligheten på bakken. Ambisjonen må derfor være å sikre en god og brukervennlig dialog rundt endringsprosesser. Med andre ord sikres kvalitet og forenkling underveis.

Norads forbedringsprosjekt og veien videre

Men, selv med høy tillit har vi behov for å jobbe sammen med våre partnere for å gjøre bistanden mest mulig effektiv og å kunne dokumentere resultatene. Her er en utfordring at bistand er så heterogent at én styrings- og resultatlogikk som er riktig for ett bistandstiltak, ikke er det rette for andre.

Vi må derfor lære oss å tilpasse – og det mener vi er mulig.

Ut fra dette bakgrunnsarbeidet utformet Norad åtte løsningsforslag (se faktaboks). Vi har allerede startet implementeringsfasen for innføring av flere av disse endringene. Forenkling og partnertilpasning er et bærende prinsipp i disse løsningsforslagene.

Som Gudrun Jevne er inne på; når bistanden består av faglig samarbeid mellom en norsk statlig aktør og et søsterorgan i et annet land - og Norad i hovedsak betaler for lønninger og reiser for norsk statlig aktør, har denne bistanden en helt annen risikoprofil enn når vi overfører penger direkte til et samarbeidsland eller en lokal NGO i et land med svakt statsapparat og høy korrupsjon. Vi må og kan derfor ha tilpassede forvaltningsregimer for ulike type samarbeid.

Å gjennomføre endringene krever kultur- og praksisendringer for både Norads ansatte og organisasjonene vi samarbeider med. En endringshub med dedikerte ressurser er etablert for å implementere forslagene. Det ligger føringer for Norads oppdrag i tildelingsbrev, og statens økonomiregelverk. Det er viktig at Norads medarbeidere er trygge nok på forvaltningsregimet og økonomireglementet til å benytte seg av mulighetsrommet for differensiert oppfølging som ligger der. Vi må unngå automatisk å velge strengest mulig tolkning. I implementering av løsningsforslagene jobber vi med dette.

Det er mange endringsprosesser på gang i Norad nå, og vi tror summen av disse vil gjøre Norad til en mer strategisk, mindre detaljorientert og bedre partner for våre samarbeidsorganisasjoner og institusjoner. De nevnte tiltakene vil være viktige bidrag til en mer tillitsbasert tilnærming for samarbeidet med visse partnere.

Fakta om endringsforslagene Norad har besluttet å innføre:

1. Innføring av egenregi som forvaltningsregime for statlige aktører. Forvaltningsregime skal ivareta aktørenes egenart og bidra til forenklet utbetaling og rapporteringsopplegg.

2. Plusspartnere. Innføring av ny samarbeidsmodell for organisasjoner som fyller krav til solide systemer for resultat- og økonomistyring, og en programorientert tilnærming til utviklingssamarbeid og partnere.

3. Etablering av et digitalt Partnerregister skal sørge for at Norad og Norads partnere ikke trenger å registrere samme informasjon om organisasjonen mer enn en gang.

4. Et bedre system for vurdering av risiko og vesentlighet skal gi mulighet for differensierte og forenklede forvaltningsløp i Norad.

5. Bedre utlysingsstrategier skal redusere og forenkle utlysningsarbeidet og gi gode partnervalg for Norad.

6. Redusert sterkt øremerking til multilaterale aktører skal redusere fragmentering og kompleksitet i partneroppfølgingen.

7. Innføring av tematisk Porteføljestyring skal bidra til å se arbeid fra ulike type partnere i sammenheng og å gi bedre forutsetninger for oppnåelse av systemendringer.

8. Resultatstyring. Vi skal redusere ressursbruken i Norad og hos våre partnere på tekniske detaljer i resultatoppsettet i enkeltprosjekter og avtaler og i påfølgende rapportering. Vi skal vri fokuset mer på behov for eventuelle justeringer i implementeringen av tiltak.

Powered by Labrador CMS