Utenriksminister Børge Brende (H) begrunner flyttingen med at det er viktig å sikre sterke internasjonalt rettede fagmiljøer også utenfor Oslo. Kommunalministeren har også hatt et ord med i laget. Foto: NTB Scanpix.

Fredskorpset flyttes til Førde

Regjeringen har bestemt at Fredskorpset, med sine rundt 40 ansatte, skal flyttes fra Oslo til Førde. Flyttingen begrunnes med at statlige arbeidsplasser er viktige i distriktene.

Publisert

– Her er vi skuffa og forbanna. Med vedtaket om flytting vil regjeringen ødelegge et godt fagmiljø og en god arbeidsplass, sier Marianne Jorddal (bildet), som er leder av fagforeningen Delta-Fredskorpset.

Hun forteller at det var både sjokk og tårer blant de om lag 40 ansatte i Fredskorpset da de ble orientert av Utenriksdepartementet på et møte onsdag. Flere fikk meldingen i det de var på vei ut i ferie.

Fagforeningslederen er skuffet over at de ansatte og fagforeningene ikke har fått anledning til å gi innspill til de vurderingene regjeringen har lagt til grunn for beslutningen.

– Vi har ikke hatt noen innflytelse eller medbestemmelse i det hele tatt, selv om vi har bedt om det i brevs form. Det er faktisk først i dag, etter at vi fikk meddelt flytte-vedtaket, at vi har fått se selve utredningen, sier Jorddal.

De FK-ansatte vil bli innkalt til et nytt allmøte i morgen, der bedriftshelsetjenesten også vil være til stede.

– Hvor mange ansatte vil følge med når kontoret flyttes fra Oslo til et tettsted i Sogn og Fjordane?

– Det er ennå for tidlig å si, men jeg tror nok det blir veldig få, om noen. De fleste her har jo familie, ektefeller, samboere og barn. Det er ikke bare for dem å forlate jobb og skole for å flytte til et annet sted.

Saken om flytting av det statlige forvaltningsorganet ut av Oslo er kontroversiell, og har vakt reaksjoner blant de ansatte og andre i bistandsbransjen. Nå har altså regjeringen konkludert i saken, og distriktspolitiske hensyn har trumfet hensynet til nærhet til fagmiljøene.

– Det er viktig for regjeringen å sikre sterke internasjonalt rettede fagmiljøer også utenfor Oslo, sier utenriksminister Børge Brende (H) i en pressemelding.

Fredskorpset er direkte underlagt Utenriksdepartementet og driver utvekslingsordninger for unge nordmenn og for folk i land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Nå skal hovedkontoret flyttes til tettstedet Førde i Sunnfjord, som har omlag 10 000 innbyggere og fikk bystatus i 1997.

Stemningen var ganske laber og til dels sorgfull da de rundt 40 ansatte i Fredskorpset ble orientert av representanter for embetsverket i UD onsdag formiddag, forteller en ansatt i FK til Bistandsaktuelt. De ansatte ble meddelt at en flytting trolig vil skje i løpet av 2018.

Fagforeningene var på ettermiddagen i møtet med Fredskorpsets ledelse for å diskutere den videre framdriften i omlokaliseringsprosessen.

– Førde har best effekt

Utenriksdepartementet har foretatt en intern utredning av om Fredskorpset skal flyttes til Trondheim, Stavanger eller Førde, men deler av denne utredningen har ingen klar anbefaling av Førde-alternativet. Blant annet påpekes det at Førde er et dyrere alternativ enn de to større byene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har imidlertid foretatt sin egen vurdering av en omlokalisering av Fredskorpset, som UD refererer til. Det er denne vurderingen som primært blir vektlagt i regjeringens vedtak.

KMD vektlegger regionpolitiske effekter i form av sysselsetting og bosetting, og henviser til retningslinjer for statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon.

"Ved vurderinger av i hvilken grad forskjellige regioner oppfyller retningslinjenes formål, så skal det legges vekt på potensialet de aktuelle arbeidsplassene har for å bidra til det lokale og regionale utbudet av arbeidsplasser med hensyn til omfang og bredde", heter det i vurderingen.

KMD konkluderer sin vurdering med at de positive effektene for bosetting og sysselsetting vil være større ved å legge Fredskorpset til Førde-regionen, fulgt av Stavanger som nummer to, og Trondheim som nummer tre.

– Regjeringen arbeider for å styrke arbeidsmarkedet i hele landet. Utfra et distriktspolitisk perspektiv vil en utflytting av Fredskorpset til Førde gi best effekt. Denne virksomheten vil bidra til å bygge et sterkere regionsenter i den nye kommunen i Sunnfjord, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Førde, som er den mest folkerike kommunen i Sunnfjord, er blant kommunene som nå er inne i en sammenslåingsprosess. Den skal slås sammen med Jølster, Naustdal og Gaular. Det vil trolig skje i 2020.

Fagmiljøene er imot

En undersøkelse i fagmiljøene rundt Fredskorpset, som er referert i UDs utredning, synes imidlertid å gå imot en flytting ut av Oslo. Slik lyder konklusjonens tre siste punkter:

  • Det er betydelig og løpende personlig kontakt i dag, mellom brukerne og FK-kontoret, og i de relevante fagmiljøene.
  • Det er en utbredt oppfatning at Fredskorpsets virksomhet vil bli påvirket ved en utflytting fra Oslo som følge av at kontakten med brukere og fagmiljøer vil bli vanskeligere. Det gjelder ved alle tre lokaliseringsalternativer, men aller mest i tilfellet Førde.
  • Det er bekymring for at FK ved en utflytting fra Oslo kan miste det meste av sitt personale og sin kompetanse.

Studier av liten relevans

Heller ikke kartleggingen av internasjonal kompetanse i henholdsvis Trondheim, Stavanger og Førde gir noen tydelig pekepinn i retning bykommunen i Sogn og Fjordane.

"Høgskolen på Vestlandet har lokaler i Førde, men studietilbudet synes å være av liten relevans for Fredskorpset (informasjonsteknologi). Studietilbudet i Sogndal er noe mer relevant med bachelorprogram i historie og årsstudium i samfunnsfag. I tillegg kan nevnes United World College (UWC) Red Cross som er lokalisert i Fjaler med 210 elever på vg 2 og 3 og med høyt kvalifisert personale innen internasjonal utdanning og helse. UWC har mer enn 40 partnerorganisasjoner og driver sitt eget utvekslingsprogram. Det er omtrent 1 times reisetid mellom Førde og UWC med bil.

Et eksempel på et annet fagmiljø er Vestlandsforskning, lokalisert i Sogndal, som bedriver forskning innen samfunnsfag, naturfag, teknologifag og humanistiske fag." heter det i utredningen."

Uten internasjonale avganger

Hensynet til Fredskorpsets reise- og transportbehov til Oslo og internasjonalt synes ikke å ha blitt tillagt avgjørende vekt ved beslutningen om flytting til Førde:

"Stavanger og Trondheim har henholdsvis 28 og 30 avganger til Oslo daglig. Dette gir stor fleksibilitet. For Førde vil 5 avganger daglig gi mindre fleksibilitet. Stavanger og Trondheim har direkte ruter til utlandet, men færre avganger enn Oslo. Førde har ingen avganger ut av Norge." heter det i utredningen.

Utredningen viser at en omlokalisering av Fredskorpset vil innebære økte kostnader både i en overgangs- og etableringsfase. Den anslår kostnadene til å flytte Fredskorpset med 35 årsverk til mellom 28 og 62 millioner kroner.

På sikt vil også de permanente kostnadene kunne øke marginalt og hovedsakelig på grunn av reisekostnader. Utflyttingen vil imidlertid kunne stimulere til videreutvikling av internasjonal virksomhet i Førde.

Brende lover "god prosess"

Utenriksministeren viser til at Førde kommune har vist stor interesse for lokalisering av Fredskorpset.

– Sammen med ledelsen og de ansatte i Fredskorpsets vil vi legge opp til en prosess som sikrer at de oppgavene Fredskorpset er satt til å løse blir godt ivaretatt fra Førde, sier utenriksministeren.

Fredskorpsets nåværende leder Nita Kapoor slutter i stillingen som direktør for Fredskorpset 15. august. Norges avtroppende ambassadør i Ghana Hege Hertzberg er konstituert i direktørstillingen i Fredskorpset i seks måneder.

Kapoor har vært direktør i Fredskorpset siden 2009. Før det har hun blant annet vært kultursjef i NRK, kommunikasjonsdirektør i NSB, prosjektleder i Norsk Folkehjelp og politisk rådgiver for kulturministeren i regjeringen Jagland 1996-97.

Kapoor var tydelig skeptisk til en mulig flytting da Bistandsaktuelt intervjuet henne tidligere i år:

– En relokalisering betyr at man de facto avvikler organisasjonen i sin nåværende form, for så å bygge den opp et annet sted. Uten å si noe om det nye som blir skapt, må man erkjenne at det innebærer en stor risiko, sier Kapoor.

– Vil koste dyrt

Kapoor advarte den gang om at en flytting potensielt vil føre til "et enormt tap av kompetanse".

– Jeg har aldri sett i Norge at du klarer å flytte alle folkene i en organisasjon til et annet sted. Det kan være opp til 70 til 80 prosent, eller kanskje flere, av de ansatte som ikke har anledning til å følge med på lasset.

Dette synet får også støtte i UDs utredning, men har tapt i konkurranse mot distriktspolitiske hensyn:

"Med utgangspunkt i erfaringer som viser at om lag 10% av de ansatte følger med virksomheter som flyttes ut av Oslo, er sannsynligheten stor for at utflytting vil kreve omfattende nyrekruttering. I lys av den kompetanse Fredskorpset i dag besitter og trenger for å ivareta dagens oppgaver definert i instruks fra Utenriksministeriet, vil arbeidet med nyrekruttering kunne bli omfattende." heter det i utredningen.

10 000 har deltatt

Fredskorpset tilhører det såkalte 03-området på Utenriksdepartementets budsjett, som betyr at det er finansiert over bistandsbudsjettet. Stortingets bevilgning til Fredskorpset for 2017 er på 188 millioner.

Fredskorpset har to typer utvekslingsprogrammer: FK Professional og FK Volunteer. Disse to programmene skiller seg fra hverandre blant annet med hensyn til aldersgrenser, vilkår og lengde på utvekslingene. Totalt har 10.000 personer deltatt i utvekslingsordningene siden 2000.

Virksomheten skal fremme gjensidig læring, styrke demokratisering av utviklingsland og bidra til større grad av likeverd og solidaritet. Utvekslingen går flere veier: nordmenn reiser til land i sør, mennesker fra sør utveksles til Norge, i tillegg til at utveksling også skjer mellom land i sør.

(Saken oppdateres.)

Høgskolen i Sogndal ble oversett

Ved Høgskolen på Vestlandet, i Sogndal, omlag ti mil unna Førde, har man hatt et kurs i "Global Knowledge" i 10 år og faget fortsetter etter planen i flere år, blant annet våren 2018 med rekordsøkning på 60 søkere, får Bistandsaktuelt opplyst.

Dette er ikke nevnt i UDs utredning, der fagkompetansen i regionen er analysert.

- Vårt samarbeid er fortsatt aktivt med studentutveksling fra Norge til Zambia, forskningssamarbeid og ikke minst søknadsskriving for å få til nye prosjekter, sier førstelektor Ane Bergersen ved Høgskulen i Sogndal.

Hun har arbeidet med ulike flerkulturelle studier og følger selv opp tidligere studenter i Zambia.

- Jeg, med flere på høgskulen, er svært interessert i å få til et tett samarbeid med Fredskorpset. Som fagansvarlig for flere fordypningsemner (30 studiepoeng) på flerkulturelle temaer vil det være ønskelig å få til et samarbeid der Fredskorpsets kompetanse kan brukes til gjesteforelesninger, veiledning, prosjekter og samarbeidspartner generelt, sier Bergersen til Bistandsaktuelt.

Powered by Labrador CMS