Global.no anker avgjørelsen til Norad om å ikke støtte nettsidene Global Skole.
Global.no anker avgjørelsen til Norad om å ikke støtte nettsidene Global Skole.

Global-portaler lagt ned etter Norad-avslag

Nettportalen global.no er lagt ned etter at Norad avsluttet sin økonomiske støtte. Ressurssidene til RORG-samarbeidet, er også under avvikling, etter 30 års drift. Det var i år hard konkurranse om de statlige informasjonsmidlene for perioden 2021-2025.

Publisert

Portalen global.no og ressurssidene rorg.no var en del av samarbeidet blant norske organisasjoner med avtaler med Norad om å drive folkeopplysning i Norge om nord/sør og utviklingsspørsmål - det som kalles RORG-samarbeidet.

Global.no har tilbudt sine lesere ulike typer aktualitetstoff om bistand og utviklingspolitikk; pressemeldinger fra organisasjoner, lenker til nye rapporter, dagens medieklipp, listing av ledige stillinger, aktivitetskalender. I tillegg tilbyr man en delvis adskilt tjeneste for lærere, Global Skole.

Rorg.no har på sine side satset på dybdeartikler og samlinger av informasjon om ulike utviklingspolitiske og informasjonsfaglige temaer.

Totalt hadde global.no rundt 800 000 brukere i året. Global Skole har vært i vekst. De økte fra 51 054 sidevisninger i 2017 til 128 392 i 2019, og trenden skal ha fortsatt i fjor. Tjenesten ble i all hovedsak finansiert av informasjonsstøtte fra Norad. Kontingenten fra flere titalls partnere utgjorde rundt 200 000 kroner i året.

- Det er bare å konstatere at Norad ikke ønsker en slik portal, sier Margaretha Hamrin, som fram til nå ha vært redaktør for global.no.

Hun viser til at Sverige fortsatt mener en tilsvarende portal - globalportalen.se - er nødvendig.

Brukere møter nå budskapet: «Globalportalen er under avvikling. Nettverksfunksjoner av denne typen er ikke lenger prioritert for støtte til informasjonstiltak. Vi takker våre 800.000 årlige brukere for følget!»

Mange søkere

Norad mottok 64 søknader om informasjonsstøtte på til sammen over 658 millioner kroner, mens Norad hadde 300 millioner å fordele over femårsperioden 2021-2025.

- Det var betydelig konkurranse om tilskudd til informasjonsstøtte. Nesten halvparten av søknadene fikk derfor dessverre avslag. Avslaget på søknaden fra Global.no er basert på grundige kvalitetsvurderinger, samt helhetshensyn knyttet til sammensetning av porteføljen, sier avdelingsdirektør Wenche Fone i Norad til Bistandsaktuelt.

Anker avgjørelsen

Styret i global.no anker avgjørelsen om å legge ned Global Skole til Norad. Det er en tjeneste som Norad i sin tid ønsket.

I ankebrevet skriver styret i global.no:

«Global Skole er bindeleddet mellom organisasjonene som utarbeider undervisningsmateriell og undervisningspersonell. Global Skole er godt kjent og mye brukt av ansatte i norsk skole. Ved å legge ned dette leddet blir det langt vanskeligere for de organisasjonene som styret representerer å nå fram til skolene med sine undervisningstilbud, og det vil ikke bli mulig for lærerne å like raskt og enkelt kunne orientere seg om aktuelle og nye opplegg til bruk i undervisningen. Det bevilges årlig store offentlige midler for å utarbeide slike opplegg. Å fjerne den eneste kanalen mellom tilbydere og etterspørre på dette området vil gi en lavere bruk av utarbeidede ressurser og en langt svakere kost-nytte effekt for de offentlige midlene som bevilges.»

Har drevet i snart 30 år

Rorg-samarbeidet hadde søkt om litt over to millioner kroner, men fikk også avslag.

- Jeg beklager at Norad nå har avviklet samarbeidet med organisasjonene gjennom RORG-samarbeidet når det gjelder opplysningsarbeidet i Norge og er urolig for konsekvensene på sikt. Dette samarbeidet har gjennom tiår tjent norsk utviklingspolitikk godt og bidratt til at Norge har vært et foregangsland i Europa når det gjelder å gi sivilsamfunnet politisk handlingsrom i utviklingspolitikken. Dette handlingsrommet er i våre dager under økende press internasjonalt og vi kan ikke uten videre ta det for gitt - heller ikke i Norge, sier Arnfinn Nygaard i RORG.

Samtidig er sier han seg glad for at Norads informasjonsstøtteordning blir videreført i perioden 2021-2025.

Organisasjonene i RORG skal ha årsmøte i slutten av mai. Samarbeidet har eksistert i snart 30 år. Medlemsorganisasjonene vil måtte bestemme om de skal samarbeide videre i en annen form. Mange av disse organisasjonene får informasjonsstøtte fra Norad til egne prosjekter.

Etter det Bistandsaktuelt erfarer er det flere profilerte og kjente organisasjoner som fikk avslag på sine informasjonssøknader. Den endelige listen over godkjente og avviste søknader vil først foreligge i april.

- Til tross for en del avslag ser det imidlertid så langt ut til at et bredt mangfold av viktige store og små organisasjoner fortsatt vil få støtte og at Forum for utvikling og miljø (ForUM) vil kunne videreføre og videreutvikle sin viktige rolle som kompetansemiljø og tilrettelegger for sivilsamfunnets felles politikkutvikling i internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål, sier Nygaard.

Norads kriterier

I avslagsbrevene skriver Norad at det i vurderingen av søknadene ble lagt særlig vekt på:
1. Relevans i forhold til Agenda 2030 og bærekraftsmålene som ramme rundt utlysningen.
2. Søkers kapasitet til å mobilisere bredt overfor flere målgrupper eller sterkt overfor en bestemt målgruppe.
3. Kompetanse på tematiske områder og dokumentert evne til å formidle kunnskap og erfaring for å oppnå ønsket effekt hos sine målgrupper.
4. Evne til å nå ut til nye aktører og nye målgrupper over hele landet.
5. Et helhetshensyn knyttet til sammensetningen av en portefølje av prosjekter som vil bidra til å oppfylle ordningens mål.

Norad bemerker at ingen søkere har krav på støtte fra denne ordningen.

Powered by Labrador CMS