Save the children har rundt 50 Edtech-prosjekter i 29 land. Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange håper enda flere barn skal få tilgang til nye læringsverktøy når skoler i 105 land nå stenges grunnet av koronapandemien. Her prøver barna ved Barwaaqo barneskole i Garowe i Somalia nye e-læringsverktøy. Foto: Inge Lie / Redd Barna

«Mange barn vil miste et helt skoleår»

Skolegang kan gi trygge rammer for barn som bor i områder preget av stor usikkerhet, men nå har mer enn 100 land stengt alle sine skoler. Kan radio-undervisning eller e-læringsprogrammer gi koronarammede elever i de minst utviklede landene et utdanningstilbud?

Publisert

Under ebolakrisen ble skolene gjenåpnet først da utbruddet var over. Det ble feil

Hvordan skal millioner av barn i fattige land få tilgang til utdanning når skolene stenger?

- Radioundervisning, sier Annelies Ollieuz.

Flyktninghjelpens utdanningsleder har nå bedt alle organisasjonens landkontorer om å rette henvendelser til utdanningsmyndighetene i sine respektive land. Organisasjonen ønsker å tilby hjelp til å få på plass et fjernskoletilbud når koronapandemien fører til stengte skoler i en lang rekke land.

- Dette er ikke noe vi som organisasjon kan gjøre på egenhånd, men vi kan bidra med vår erfaring fra utdanning i kriser i mer enn 30 land. Og radioundervisning vil være det soleklart beste alternativet slik denne pandemien utvikler seg. Infrastrukturen finnes, så det er helt klart det tilbudet som vil være raskest og billigst å få på plass, sier Ollieuz.

Hun sier Flyktninghjelpen gjennom et slikt radioutdanningsprosjekt har som mål å få på plass kommunikasjonskanaler der lærere og ungdomsledere kan undervise, gi barna lekser, drive høytlesning - dele informasjon om korona.

Hun sier e-læringstjenester i en «normalsituasjon» er et godt verktøy, men påpeker at veldig mange mennesker ikke har mulighet til å bruke penger på utdanning som lastes ned via mobil.

- De fleste e-lærings-programmer vi har i våre prosjekter blir brukt i klasseromssammenheng: Ungdommer bruker pc‘er i våre ungdomssentre og barn bruker nettbrett når de er på skolen, men når skolene stenges har jo ikke barna lenger tilgang til disse. Når vi vet at internettbruk på mobil er så dyrt, blir radio det enkleste verktøyet å få i denne situasjonen, sier Ollieuz.

Må lære fra ebolautbruddet

Om et land ønsker hjelp til å implementere et slikt radioutdanningsprogram, kan Flyktninghjelpen - med giverstøtte - bidra til å få radioapparater hjem til barn som har behov for det, forklarer Ollieuz.

Hun forteller at store FN-organisasjoner som UNRWA i Midtøsten og Unicef i Vest-Afrika allerede tilbyr tv- og radio-undervisning.

- En time eller to med radioundervisning hver dag kan ikke kan erstatte vanlig skole. Mye avhenger også av støtten barn kan få hjemme, og mange foreldre kan ikke lese eller skrive. Det er derfor viktig at at barn fortsetter å lære, og at de får psykososial støtte - gjennom informasjon, og øvelser som kan hjelpe dem å slappe av. Det kan gi en struktur i en uoversiktelig hverdag.

Ollieuz har selv erfaring fra ebolautbruddet i Vest-Afrika i 2014. Hun sier man må lære av de feilene som ble gjort den gang:

- Under ebolakrisen lå fokuset på å gjenåpne skolene når utbruddet var over. Det førte til at de aller fleste barn og unge ikke fikk noe utdanningstilbud i seks til åtte måneder, og heller ikke noe særlig hjelp til å bearbeide stress og angst som et virusutbrudd naturlig nok bidrar til.

- Vi aner ikke hvor lenge skoler kommer til å holde stengt grunnet koronautbruddet, så vi må gjøre alt vi kan for å gi barna et godt utdanningstilbud mens de venter på at skolene skal gjenåpne. Bare slik kan de få en så normal hverdag som mulig.

Svaret er ja, mener Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange.

102 land har nå stengt alle sine skoler grunnet Covid-19-viruset, ifølge FN-organisasjonen Unesco. Tallene er usikre, men det betyr at 850 millioner barn og unge nå kan ha fått avbrutt utdanningen, helt eller delvis, som følge av pandemien.

Dét er dramatisk.

I et internt Save the children-notat som Bistandsaktuelt har sett, anslås det at millioner av barn i utviklingsland vil kunne være ute av skolen i opp mot ett år:

«Myndigheter må handle nå, for å minimere effektene koronaviruset vil ha på barns rettigheter og læring i mange lavinntektsland», heter det i notatet som blant annet peker på at radioundervisning og ulike digitale plattformer kan gi barn trygghet i en krevende tid.

- Edtech er en del av løsningen nå som stadig flere barn står uten et utdanningstilbud, sier Lange til Bistandsaktuelt.

Interaktiv radio

Redd Barna er en viktig partner i norske myndigheters satsing på utdanning i bistanden. EdTech har i økende grad blitt en del av organisasjonens utdanningsprogrammer. Blant annet brukes ulike teknologiske løsninger for å gi barn i lavinntektsland bedre utdanning. Noen av disse inkluderer plattformer der barna ikke nødvendigvis må sitte i et klasserom for å tilegne seg kunnskap.

- Fjernundervisning, ved for eksempel interaktiv radio, kan bidra til å gi de mest marginaliserte korona-rammede barna et utdanningstilbud, sier Lange.

Save the Children har allerede gjennomført prosjekter som inkluderer EdTech i 29 land, der Redd Barna så langt har bidratt til å iverksette prosjekter i blant annet Somalia, Uganda, DR Kongo og Nepal.

Nå vil den norske generalsekretæren se om Redd Barna kan styrke innsatsen:

- Koronakrisen gjør at vi ser behovet for å oppskalere Edtech-tilbudet. Internasjonalt er Redd Barna allerede i gang med å gi råd og veiledning til myndigheter om hvordan ulike teknologiske løsninger kan brukes i denne situasjonen, sier Lange.

Hun presiserer at utdanningsteknologi ikke bare handler om læringsverktøy for elevene, men også systemer som kan gi skoleledere muligheter til å forbedre undervisningen. Lange sier Redd Barna er opptatt av at organisasjonen ikke skal skape parallelle utdanningsstrukturer, men støtte ulike myndigheters egne planer.

- En forsterket fjernlæringsinnsats kan også bidra til å formidle viktige beskjeder til befolkningen under korona-utbruddet, fremholder Lange.

Stengte skoler

Når Bistandsaktuelt snakker med generalsekretæren på telefon, sitter hun på sitt hjemmekontor. Hun fortelle at hun multitasker; veksler mellom å lede en av Norges største hjelpeorganisasjoner - og vikariere som lærer for sin egen datter.

- Alle møter i Redd Barna er nå virtuelle, for å hindre smittespredning. Og vi har innstilt alt frivillig arbeid, men er fullt operative her i Norge, sier Generalsekretær Birgitte lange på telefon fra sitt hjemmekontor. Foto: Hedvig A. Lange Almås

- Vi har nå 200 kontorer i Norge, men dette skal vi klare, sier hun og fremhever at egne ansatte raskt har tilpasset seg en ny hverdag.

- Save the children har satt ned en egen task-force for å målrette innsatsen og iverksette tiltak, spesielt for å nå alle barna som nå står uten en skoleplass.

Lange forteller at Palestina, Libanon, Ukraina, Colombia, Guatemala, Etiopia og Jemen er blant landene - der organisasjonen jobber - som nå har stengt sine skoler. Kenya og Malawi er to land som også vurderer lignende tiltak.

- Det forteller at myndighetene i disse landene tar situasjonen på alvor.

Hun peker på at noen av landene der Redd Barna har prosjekter, har erfaring med smittevern etter ebolaepidemien i Vest-Afrika i 2014.

- Andre land har svært dårlig kapasitet til å møte en slik krise. Det gjør at mange organisasjoner nå må tenke nytt, få nye systemer på plass for å fortsette innsatsen.

Hun viser til at mange av barna allerede nå er i en sårbar situasjon på grunn av andre forhold enn korona.

- Om foreldre eller omsorgspersoner til barn i flyktningleirer eller områder preget av krig og konflikt, blir koronasmittet - vil denne krisen kunne ramme barna med ekstrem kraft, sier Lange.

Trygge rammer

Generalsekretæren viser til at mye av Redd Barnas internasjonale engasjement går ut på å bidra med trygge rammer for barn som lever i utrygge områder.

- Når skoler blir stengt - det tryggeste stedet for mange barn som lever i krigs- eller konfliktområder - er det bekymringsverdig. For ekstremt mange barn er skolen et fristed, og det vil bli et viktig fokus for oss å finne nye trygge rammer for disse barna. Og jo lenger et barn står utenfor skolen, jo vanskeligere er det å få de tilbake igjen.

Det er derfor alternative undervisningsmetoder er så viktig nå, mener generalsekretæren. Lange har tro på at teknologiløsninger kan støtte myndighetene i ulike land med å tilby fjernundervisning i ulike land og kontekster.

- Vi må basere oss på hva som finnes tilgjengelig. Veldig mange familier har ikke tilgang til avansert teknologi eller internett, så interaktiv radio kan være et viktig verktøy for å sikre kontinuitet i skolegangen til mange barn i denne krisen.

Powered by Labrador CMS