Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) og USAs utenriksminister John Kerry signerer felleserklæring om klima og regnskog. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

USA og Norge skal samarbeide mot regnskog-kriminalitet

USA og Norge skal samarbeide mot ulovlig hogst av regnskog og andre typer kriminalitet som truer skogen i tropiske land. De to landene skal også samarbeide om å hjelpe næringsliv og investorer til å bidra til å redde regnskog.

Publisert

Regnskogkonferanse i Oslo

 • Oslo REDD Exchange er verdens største konferanse om vern av tropisk regnskog, med 500 deltagere fra en rekke land.
 • REDD er en forkortelse som står for reduserte utslipp av klimagasser som følge av avskoging og forringelse av skog.
 • Oslo REDD Exchange arrangeres av Norad, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.
 • Norge er gjennom den norske klima- og skogsatsingen en ledende bidragsyter til vern av regnskog i tropiske land. Initiativet ble satt i gang i 2008 av den rødgrønne regjeringen under Jens Stoltenberg og er videreført av Erna Solbergs regjering.
 • Brasil er den største enkeltsuksessen innen vern av regnskog, men Norge har også inngått avtaler med en rekke andre land med tropisk regnskog.

USAs utenriksminister John Kerry og klima- og miljøminister Vidar Helgesen underskrev i dag en felleserklæring om tiltak mot avskoging. Avtalen ble undertegnet foran applauderene deltagere på den internasjonale regnskog-konferansen Oslo REDD Exchange.

Erklæringen lister opp en rekke tiltak der USA og Norge skal samarbeide, og innebærer at USA gir politisk tyngde til mange av initiativene Norge vil ta innen vern av regnskog. Avtalen innebærer ikke at USA forplikter seg til å gi omfattende finansiell støtte til vern av regnskog. Dette i motsetning til hva både Norge og land som Tyskland og Storbritannia har gjort tidligere.

Innholdet i avtalen viser at både USA og Norge ser på markedsbaserte løsninger som helt sentrale for å stoppe reduksjonen i verdens regnskoger. Ulike tiltak for å oppmuntre til bærekraftige investeringer er dessuten sentralt, i tillegg til tiltak for å stoppe ulovlig hogst og salg av ulovlig tømmer.

– Vi må endre kursen

Enigheten på klimatoppmøtet i Paris i fjor danner rammen for erklæringen. De to landene slår fast at forskning entydig viser at verdens naturskoger er helt avgjørende for å sikre en trygg og bærekraftig klode.

Kerry understreket at det haster med å få omsatt avtalen fra klimatoppmøtet i Paris til praktisk handling så raskt som mulig.

– Vårt mandat er klart. Vi er nødt til å endre kursen og vi må inspirere til en slik endring i alle verdens hjørner, sa Kerry.

Roste norsk regnskogsatsing

Den amerikanske utenriksministeren leverte en sterk argumentasjon for at bærekraftig forvaltning av verdens skoger er helt nødvendig for å unngå at global oppvarming skal overstige to grader:

– Trær er, som dere all vet, naturens egen karbonfangst og -lagringsmekanisme. For ikke å nevne de store fordelene bevaring av skog har knyttet til biologisk mangfold, luftkvalitet, vannkvalitet, hjem for urfolk og mer.

Kerry sa at det er "uakseptabelt" at verden mister regnskog i dagens tempo. Han var raus med rosen til Norge for norsk innsats på klimaområdet og spesielt innen skogvern.

– Politikken og investeringene Norge har stått for over tid har medført en reell og målbar påvirkning, sa han.

I erklæringen sier USA og Norge at landene vil samarbeide om blant annet dette:

 • å styrke kampen mot ulovlig hogst og internasjonal handel med ulovlig tømmer
 • å hjelpe utviklingsland til å utvikle overvåkingsprogrammer for regnskog og utvikle ny teknologi som kan gi mer kunnskap om hvor mye karbon som lagres i regnskogen
 • styrke koblinger mellom myndighetens programmer for å verne skog og private selskaper som har forpliktet seg til å ikke kjøpe råvarer som er laget gjennom ødeleggelse av regnskog
 • øke bruken av offentlig bistand til å utløse private investeringer i bærekraftig bruk av regnskog
 • hjelpe investeringsfond og andre investorer som ønsker å investere i bærekraftig forvaltning av skog

De to landene sier at vern av skog kan bidra til en vesentlig del av de tiltakene verden må gjøre på kort sikt ­– før 2030 – for å nå klimamålene fra Paris. I tillegg til den kortsiktige effekten, vil vern av tropisk skog bli viktig for å løse klimautfordringene også etter 2030, slås det fast.

Vil bringe vern av regnskog videre

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier at Norge har kommet langt siden klima- og skogsastingen ble lansert i 2008.

– Vi har klart i løpet av disse årene å bringe sammen grupper som tidligere ikke snakket sammen: Regjeringer, sivilt samfunn, urbefolkningsgrupper, forskning og ikke minst næringsliv. Før var det ofte stor distanse. Nå har dette blitt et fellesskap. Det er uhyre viktig at vi nå ikke bare sier oss fornøyde med det. Vi må bringe denne agendaen ytterligere ut. Da er amerikanerne viktige, fordi de kan bidra til at flere støtter opp om dette, sier Helgesen til Bistandsaktuelt.

Statsråden sier at hensikten ikke først og fremst er å få USA til å forplikte seg økonomisk. I stedet nevner han samarbeid for å engasjere næringslivet og arbeid mot regnskog-kriminalitet som to viktige områder.

– Vi forventer ikke mer penger fra Kongressen. Det er ikke lett å få. Men vi vil særlig se på offentlig-privat partnerskap. Mange av de selskapene som er viktige for verdens skoger har hovedkvarter i USA og amerikansk politikk og reguleringer betyr mye, sier Helgesen.

Også på området ulovlig hogst og ulovlig omsetning mener han at samarbeid med USA kan være svært fruktbart.

– USA gir med denne avtalen politisk tyngde til det arbeidet Norge gjør?

– Ja, politisk tyngde – men de har et diplomatisk nærvær også, som gjør at med deres tydelige engasjement på dette feltet så vil vi forhåpentligvis se flere land begynne å snuse på denne agendaen. Og det kreves for det er rett og slett uhyre viktig for verdens klima, sier Helgesen.

Som en illustrasjon på forskjellen mellom Norge og USA peker han på et så enkelt faktum som at USA i motsetning til Norge har ambassader i de fleste land.

– Vårt håp er at vi vil få flere giverland engasjert i denne agendaen. Men vi er også veldig opptatt av at vi må få konkrete resultater i form av bevaring i flere av skoglandene. Der vil også et samarbeid med amerikanerne være veldig viktig, sier Helgesen.

– Trenger de store pengene

Han viser også til forhandlinger i Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart, ICAO, der det kan bli enighet om åpne for å kompensere for utslipp gjennom å kjøpe kvoter i skog. I felleserklæringen fra USA og Norge nevnes disse forhandlingene spesielt, noe som signaliserer at de to landene ser på klimainntekter fra global flytrafikk og vern av regnskog som en mulig kobling.

– Vi kan ikke klare oss med bistandspenger alene. Det er langt fra nok. Vi må få de store, private pengene inn også, sier Helgesen.

 • Utenriksminister Kerrys tale til REDD Exchange:

Powered by Labrador CMS