ILO anslår at mer enn 160 millioner barn lever som barnearbeidere. På den private bedriften lemper barn murstein inn i ovnen. De fleste er født her, og lever livet som husmenn på fabrikken. Foto: Hartmut Schwarzbach / Argus / Samfoto /NTB

Kampen mot barnearbeid er fagbevegelsens kamp

MENINGER: Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO ser i dag på Verdensdagen mot barnearbeid en økning i antall barnearbeidere på hele 8 millioner. ILO anslår nå at mer enn 160  millioner barn lever som barnearbeidere. Hele 79 millioner er involvert i farlig og potensielt helseskadelig arbeid.

Publisert

Disse nye tallene er spesielt nedslående sett i lys av at FNs generalforsamling har erklært 2021 for det internasjonale året for å få slutt på barnearbeid. Dette er en av vår tids største utfordringer. Det er nå på høy tid at verdens fagbevegelse får spille den nødvendige nøkkelrollen i den videre kampen.

Anstendig arbeid er nøkkelen

LOs hovedmål er å arbeide for anstendig arbeid for alle, i tråd med bærekraftsmål 8. Målet handler blant annet om å treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes, herunder rekruttering og bruk av barnesoldater, samt avskaffe alle former for barnearbeid innen 2025. Fagbevegelsen bidrar til å nå dette målet gjennom påvirkning, som vaktbikkje, gjennom kollektive forhandlinger og solidaritetsarbeid. Akkurat nå foregår det mye viktig påvirkningsarbeid på den årlige ILO-konferansen.

Covid-19 pandemien har gjort barn mer sårbare

Noen barn utsettes for brennmerking og bruddskader i landbruksektoren i Amhara i Etiopia. Andre barn utsettes for menneskehandel i fiskerisektoren i Ghana. Millioner av barnearbeiderne går ikke på skolen og har lite håp om en bedre framtid. Voksne, som har vært barnearbeidere, ender i dårlig betalte jobber i uformell sektor. Dette fører til at også deres barn tvinges til å arbeide fremfor å gå på skole.

Dette er første gang på 20 år at antallet øker. UNICEF estimerer at minst 10 millioner av barna som ikke går på skole på grunn av pandemien, ikke vil returnere til skolebenken. Konsekvensen av manglende skoletilbud og dårlig eller ikke-eksisterende sosiale sikkerhetsnett for fattige familier, vil kunne føre til en dramatisk økning i forekomsten av barnearbeid og slavearbeid.

LO engasjerte seg tidlig i kampen

FNs generalforsamling har erklært 2021 for det internasjonale året for å få slutt på barnearbeid. Det trengs et krafttak, og det kreves innsats av en rekke aktører.

Fagbevegelsen påvirker myndigheter til å implementere viktige nasjonale og internasjonale lover og standarder. Under ledelse av Yngve Haagensen, satt LO barnearbeid på dagsorden i første halvdel av 90-tallet gjennom mobilisering av fagbevegelsen i Norge og internasjonalt.

En internasjonal kampanje bidro mot slutten av 90-tallet til at fagbevegelsen i over 100 land engasjerte seg i kampen ved å dokumentere forekomst av barnearbeid, jobbe for bedre lovgivning og tiltak for å håndheve dette. Etter initiativ fra LO inviterte den norske regjering høsten 1997 til en internasjonal konferanse om barnearbeid for å forberede en ny ILO-konvensjon. Konferansens sluttdokument bidro sterkt til å utvikle det som senere ble felles internasjonal politikk mot barnearbeid.

Må det koste så mye å produsere billige varer?

I en stadig mer globalisert verden har fokuset de senere år vært på hvordan man kan håndheve internasjonale standarder i de globale verdikjedene. Det er viktig å bevisstgjøre forbrukere om produksjonsmåte og produksjonssted. Hvis regjeringens forslag til ny åpenhetslov vedtas, må rundt 9.000 store og mellomstore bedrifter foreta aktsomhetsvurderinger. Loven vil utgjøre en positiv forskjell for mange arbeidere i de globale leverandørkjedene.

LO mener imidlertid at lovforslaget ikke går langt nok og ønsker en mer omfattende lov med plikt til å gi opplysninger om produksjonssted og kunnskapsplikt også for mindre virksomheter.

Den største utfordringen ligger imidlertid ofte i implementeringen og håndhevelsen av lovverket. Her bidrar fagbevegelsen som en vaktbikkje overfor myndigheter og arbeidsgivere. Det kan for eksempel være gjennom å overvåke og identifisere saker der barnearbeid forekommer.

Fagbevegelsen har redskapene

Kollektive forhandlinger er det viktigste redskapet til fagbevegelsen. Premisset for velfungerende sosial dialog er likeverdige parter. Dette styrkeforholdet gjenspeiles på internasjonalt nivå og er kjernen i strukturen og arbeidet til ILO, på nasjonalt nivå og på lokalt nivå. Av den grunn har fagbevegelsen en unik rolle og ikke minst et mandat til å inngå forhandlinger med arbeidsgivere og myndigheter. Vår erfaring er at i sektorer og lokalsamfunn der arbeidsgiver og fagbevegelsen sammen har identifisert gode og lokalt tilpassede tiltak, så har man klart å redusere forekomsten av barnearbeid.

LO driver solidaritetsarbeid ved å styrke fagorganisasjoner i fattige land til å gjennomføre effektive kampanjer og politisk påvirkning og drive kollektive forhandlinger. Blant annet i Ghana, der LO samarbeider med landsorganisasjonen TUC om å bekjempe barnearbeid.

I Ghana er et av fem barn involvert i en eller annen form for arbeid, hvorav nærmere 300 000 er engasjert i de mest skadelige formene for arbeid. Blant disse er Adam på 12 år, som vi møter i en CNN-dokumentar fra 2019. Han tvinges til å fiske i 12 timer om dagen 7 dager i uken.

Hele 47 prosent av barna som arbeider i fiskeriskesektoren i Ghana, særlig rundt Voltasjøen, er utsatt for menneskehandel. Dette skjer i et land som har et relativt godt lovverk, og som fremstår som attraktivt å investere i for norsk næringsliv.

Ghana får kritikk på ILOs årlige arbeidskonferanse

På grunn av flere barnearbeidere og manglende håndhevelse av ILO-konvensjon 182 om de verste formene for barnearbeid, må ghanesiske myndigheter i år svare for seg på den årlige arbeidskonferansen til ILO. En egen komite (applikasjonskomiteen) ser på medlemslandene overholdelse av ILOs 190 konvensjoner. Ghana er blant 19 land som i år kritiseres for alvorlige brudd, og LO var tydelig i sin appell til ghanesiske myndigheter i sitt innlegg. Vår erfaring er at «naming and shaming» svir.

Forbrukere ønsker sikkerhet for at sjokoladen vi spiser ikke er produsert med kakao høstet av barn under slaveri-lignende forhold. Ghana vil fremstå som et investeringsvennlig land der bistand spiller en stadig mindre rolle.

Ghana har gjort mye bra for å bekjempe barnearbeid, som etableringen av en nasjonal trepartskomité og nasjonale handlingsplaner. Jordbruksforbundet i Ghana TUC har gjennom etableringen av barnefrie soner i jordbruket bidratt til at 6000 barnearbeidere har blitt identifisert, hjulpet og reintegrert i samfunnet de siste ti årene.

Myndighetene kritiseres imidlertid for manglende ressurser til arbeidstilsyn og håndhevelse av lover. I tillegg er det ikke til å stikke under en stol at dette også handler om politisk vilje, da man vet at det fins en del landeiere blant den politiske eliten.

Så hva mener fagbevegelsen i Ghana er løsningen for å eliminere barnearbeid i Ghana? Først og fremst å sørge for at eksisterende lover og regler håndheves, og at det settes av tilstrekkelig med ressurser til å overvåke og innføre sanksjoner ved lovbrudd. I tillegg mener de at det nasjonale lovverket må styrkes og harmoniseres da det finnes enkelte smutthull rundt minimumsalder.

For å få til dette er det helt essensielt å styrke og utvide trepartsarbeidet nasjonalt, regionalt og lokalt, slik at man finner og kan iverksette lokalt tilpassede tiltak. Som generalsekretæren i jordbruksforbundet sa under ILO-konferansen: «bevisene viser tydelig at der partene i arbeidslivet samarbeider på en effektiv måte, så klarer vi sammen å utrydde barnearbeid».

Sterke parter i arbeidslivet er avgjørende

Sterke parter bidrar til regulerte arbeidsforhold gjennom for eksempel felles enighet/forståelse om en bærekraftig lønn, sikre god helse, miljø og sikkerhet (HMS) og at lover etterleves i praksis.

Den norske modellen er for mange land et forbilde for hvordan man organiserer eget arbeidsliv. Viktige elementer i den norske modellen er at myndigheter og partene har en felles annerkjennelse av at høy grad av organisering av arbeidstakere og bedrifter, samt aktiv involvering av partene i arbeidslivet, bidrar til et anstendig arbeidsliv.

Her mener vi der er et potensial for styrket innsats internasjonalt, sammen med partene og myndighetene. LO er positiv til at Norge trapper opp innsatsen for å bekjempe barnearbeid gjennom det nye bistandsprogrammet mot moderne slaveri, og også at Norge har tilslutter seg den globale alliansen 8.7, som under ledelse av ILO jobber for å nå bærekraftmål 8.7.

2025 er om fire år. Vi skal gjøre vår del av jobben sammen med partnere i over 20 land.

Powered by Labrador CMS