Mens PWC i 2017 fant udokumentert forbruk på cirka. 1,3 millioner kroner i idrettsorganisasjonen Chrisc Tanzania, konkluderer en ny revisjonsrapport med at det udokumenterte forbruket bare beløper seg til en liten brøkdel av dette. Bildet viser organisasjonen i arbeid på en skole i byen Mwanza.

Tanzaniansk organisasjon kjemper mot svindlerstempel:

– Vi opplevde grov urett

Seks år etter at en gransking av økonomiske misligheter ledet til full stopp i norsk støtte, kjemper en organisasjon i Tanzania fortsatt mot det den mener var falske beskyldninger. En ny revisjonsrapport gir den betydelig støtte.

Publisert Oppdatert

 – Vi ble offer for grov urett, sier Elly Omondi, daglig leder i Christian Sports Contact (Chrisc) Tanzania, til Panorama.

Saken går tilbake til 2017 da ulike norske organisasjoner hyret eksterne revisorer til en gransking av tre østafrikanske kristne idrettsorganisasjoner, etter en varsling knyttet til organisasjonen i Kenya. 

I to av organisasjonene, i Uganda og Kenya, ble det funnet forhold som ble karakterisert som bevisst svindel, mens det i alle tre ble funnet forhold som, etter revisorenes mening, innebar økonomisk mislighold av stort omfang. 

For Chrisc Tanzanias vedkommende konkluderte revisorfirmaet PWC i 2017 at beløp tilsvarende 1,3 millioner kroner var udokumentert.

Alle organisasjonens norske partnere hadde mottatt Norad-tilskudd og forholdt seg til Utenriksdepartementets og Norads krav om nulltoleranse for korrupsjon og mislighold.

– Det vi opplevde, ville aldri ha skjedd med en norsk organisasjon, sier daglig leder Elly Omondi i organisasjonen Chrisc Tanzania.

Som en følge av de knusende konklusjonene i revisjonsrapportene besluttet samtlige norske aktører å stanse finansieringen av de tre idrettsorganisasjonene.  

Reagerte på metodene

For Tanzanias vedkommende mente revisjonsfirmaet PWC at store deler av utgiftene i regnskapet manglet eller ikke hadde akseptable bilag, samt at enkelte leverandører ikke eksisterte. Det gjaldt blant annet regnskapene etter fotballturneringen East Africa Cup. 

Den tanzanianske organisasjonen Chrisc, som blant annet var sekretariat for fotballcupen, innrømmer svak økonomistyring. Derimot avviser den intendert svindel og mener at den på urettferdig vis ble trukket med i dragsuget av hva som ble avdekket i søsterorganisasjonene i Uganda og Kenya.

– Vi var svært uenig i både revisjonsmetodene og konklusjonene. Likevel fikk vi ikke muligheten til å kommentere på påstandene i PWCs revisjonsrapport, sier Omondi i Chrisc Tanzania til Panorama.

Dette er saken

  • Chrisc-Tanzania og fotballturneringen East Africa Cup fikk i over ti år støtte fra norske organisasjoner. Den tanzanianske organisasjonen drev idrettsarbeid blant barn og unge i Tanzania og var sekretariat for den årlige fotballturneringen East Africa Cup.
  • Organisasjonen Kristen Idrettskontakt (KRIK) var en sentral aktør og initiativtaker i etableringen av Chrisc-organisasjonene i Øst-Afrika. Andre støttespillere i Tanzania var Norsk Folkehjelp, misjonsnettverket Digni, Norges Idrettsforbund, Strømmestiftelsen og Atlas-alliansen.
  • Samtlige norske organisasjoner fikk tilskudd og hadde kontrakter med Norad. Av den grunn var de også bundet av Utenriksdepartementet og Norads regler for nulltoleranse for korrupsjon.
  • I 2018 stanset de norske organisasjonene støtten til Chrisc-Tanzania. Det skjedde etter at en rapport fra revisjonsfirmaet PWC Tanzania til de norske støttespillerne konkluderte med omfattende økonomisk rot i årene 2015 og 2016, blant annet manglende og fiktive bilag. Revisjonsfirmaet mente at utgiftsbeløp tilsvarende omlag 1,3 millioner kroner var udokumentert.
  • Chrisc-Tanzania hevder imidlertid å kunne motbevise det aller meste av påstandene, og viser blant annet til en ny revisjonsrapport fra revisjonsselskapet Premier Plus som gir helt andre konklusjoner.

Han forteller at organisasjonen leverte dokumentasjon til revisjonsselskapet PWC som de mener langt på vei motbeviste revisjonsrapportens påstander om omfattende rot og manglende bilag. Revisjonsselskapet avviste imidlertid dokumentasjonen. Det skjedde uten noen begrunnelse, ifølge Omondi.

De økonomiske støttespillerne Norsk Folkehjelp og Kristen Idrettskontakt (KRIK) reagerte på revisjonsmetodene PWC brukte da rapporten kom. For eksempel mente organisasjonene at det var urimelig å karakterisere mesteparten av utgiftene til East Africa Cup som ikke-legitime bare fordi enkeltinnkjøp var preget av rot. De viste til at det faktisk var gjennomført en fotballturnering med blant annet innkjøp av mat og drakter til rundt 2000 barn og unge.

– Unnlot å ta hensyn

De østafrikanske idrettsorganisasjonene tilhørte et nettverk av idrettsorganisasjoner med tette bånd til den norske organisasjonen Kristen Idrettskontakt  (KRIK). Chrisc Tanzania mener sistnevnte i praksis hadde ansvaret for økonomistyringen på Tanzania-kontoret.

Da PWC avviste henvendelsen, sendte derfor Chrisc den aktuelle dokumentasjonen til sin norske partner KRIK. Den tanzanianske idrettsorganisasjonen ba om at den norske partneren skulle sikre at denne dokumentasjonen ble inkludert i den endelige vurderingen. KRIK formidlet det likevel ikke videre til Norad og andre norske organisasjoner som hadde gitt støtte til idrettsprogrammene i Tanzania, mener Omondi.

– Det virket som om KRIK bare ønsket å bli ferdig med saken og komme seg videre. De unnlot å ta hensyn til hvilke alvorlige konsekvenser den hadde for staben, organisasjonen og programaktivitetene for barn og unge i Tanzania, sier Omondi.

Sistnevnte motsies delvis av KRIK, som i en e-post «mener det er uriktig å hevde at dokumentasjonen de mottok fra Chrisc Tanzania ikke ble videreformidlet».

Tanzanianske fotballgutter med Kiwi-drakter har vært et vanlig syn på turneringer arrangert av Chrisc, som her i Mwanza.

– Vi ble stemplet som svindlere

Elly Omondi fastholder at organisasjonen og dens ansatte ble utsatt for grov diskriminering siden vedtakene om finansieringsstopp skjedde uten reell rett til kontradiksjon fra deres side.

– Dette ville aldri kunne ha skjedd med en norsk organisasjon, sier Omondi.

I Bistandsaktuelt og Vårt Land ble saken med de tre østafrikanske idrettsorganisasjonene i 2018 omtalt som den største saken om økonomisk mislighold som Norad noen gang hadde håndtert. 

Omtalene i mediene og de norske aktørenes pressemeldinger skilte ikke tydelig mellom hva som hadde foregått i Tanzania-organisasjonen versus forholdene i de to andre søsterorganisasjonene.

– Vi som var ledere og ansatte i organisasjonen, ble urettmessig stemplet som svindlere, samtidig som vi ikke hadde en reell mulighet til å forsvare oss. Det var tungt. Jeg opplevde at tidligere venner og samarbeidspartnere ikke lenger ville ha noe med oss å gjøre. I tillegg mistet organisasjonen nesten all finansiering. Arbeidet ble satt kraftig tilbake, noe som gikk ut over tusener av unge, sier Omondi som også er styreleder i den store fotballturneringen East Africa Cup.

Les også: Tanzaniansk idrettsleder samarbeidet med Norge, nå risikerer han fengsel 

Sendte brev til Tvinnereim 

Omondi, som i årene etter 2017 har fortsatt deler av idrettsarbeidet som frivillig, gir seg imidlertid ikke uten sverdslag.

30. august i år sendte han et brev til utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim der han ber om et møte med UD, Norad og andre relevante aktører innenfor anti-korrupsjonsarbeidet i Norge. Brevet henviser til en ny, alternativ revisjonsrapport fra et anerkjent tanzaniansk revisjonsfirma, utført på oppdrag fra den norske organisasjonen Y Global (også kjent som KFUK/KFUM Global). 

Rapporten fra firmaet Premier Plus, laget i 2023, mener å kunne motbevise sentrale punkter i PWC-rapporten, herunder at det var store utgifter i Chrisc Tanzania-programmene som manglet dokumentasjon i form av bilag.

Mens PWC-rapporten fant udokumentert forbruk på til sammen 307 millioner tanzanianske shilling (ca. 1,3 millioner kroner etter dagens vekslekurs), fant den nye revisjonsrapporten at det udokumenterte forbruket «kun» beløper seg til om lag 25 millioner tanzanianske shilling (om lag 108 000 kroner). I tillegg påpeker den at 68 prosent av sistnevnte beløp relaterer seg til bilag som revisorer tok med seg i forbindelse med revisjonen av søsterorganisasjonen i Kenya (som nå er nedlagt), og at disse bilagene aldri ble returnert til Tanzania.

45 000 kroner udokumentert

Hvis restbeløpet etter dette regnes som det samlede udokumenterte beløpet, er det snakk om tilsammen 10,4 millioner tanzanianske shilling – tilsvarende cirka 45 000 kroner (dagens vekslekurs) for fem ulike programmer i perioden 2015-2021, påpeker Chrisc Tanzania.

I brevet etterlyser Omondi en grundig, ny gjennomgang av saken, der også slik ny dokumentasjon vurderes. Han ber også om en kritisk gjennomgang av den tidligere støttespilleren KRIKs økonomistyring og praksis – og til slutt at Chrisc Tanzania får erstatning for «urettferdig terminering av programmer fra 2018 og fram til i dag».

For den tanzanianske idrettsorganisasjonen ble konsekvensene drastiske. Blant annet måtte ansatte sies opp og en rekke aktiviteter stanses.

– På det meste hadde vi i gang årlige aktiviteter som omfattet rundt 10 000 barn og unge. Da finansieringen stanset, måtte vi legge ned det aller meste, men vi fortsatte noen ting på frivillig basis. For eksempel ble den årlige fotballturneringen East Africa Cup videreført, men i mindre skala, sier Omondi.

Chrisc-Tanzania og deres norske partner Kristen Idrettskontakt rekrutterte en rekke frivillige til idrettsarbeidet. Her er det lokale kvinner som har stilt opp som helsehjelpere ved en turnering.

«Ikke grunnlag for ny vurdering»

Panorama har etterspurt utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på Omondis brev. Utenriksdepartementet henviser imidlertid til Norad, som var de norske organisasjonenes kontraktspartner. 

Norad skyver på sin side ansvaret videre til sine avtalepartnere, det vil si de norske organisasjonene. 

Svaret fra direktoratet tar ikke opp spørsmålet om bevisst mislighold (intensjon) eller skiller mellom alvorlighetsgraden av mislighold blant de tre østafrikanske organisasjonene.

«Vi holder våre avtalepartnere ansvarlig for gjennomføring av tiltak som støttes. I Chrisc-komplekset, var det avdekket misligholdte midler i tre land. Dette innebar brudd på vilkår i avtalene de fem norske organisasjonene hadde med Norad; i hovedsak ved å ha utilstrekkelig kontroll med forvaltningen av norske skattebetaleres midler hos deres implementerende partner (Chrisc). Derfor reiste Norad pengekrav mot våre avtalepartnere, etter en prosess med dialog og kontradiksjonsrunder mellom Norad og de fem organisasjonene. Saken er således grundig behandlet. Med mindre det tilkommer ny, relevant informasjon av betydning for vår beslutning i saken tilbake i 2018 kan vi ikke se at det er grunnlag for en ny gjennomgang nå», skriver leder av Norads internrevisjon, Svend Skjønsberg, i en e-post.

«Ikke grunnlag for kompensasjon»

Norads talsperson avviser også at det er grunnlag for noe diskusjonsmøte med Chrisc Tanzania.

Leder av Norads internrevisjon Svend Skjønsberg.

– Kan det bli aktuelt å utbetale økonomisk kompensasjon for påstått urett mot organisasjonen?

– Norad forvalter nulltoleransepolitikken på ikke-diskriminerende måte. Ut fra vår kjennskap til saken ser vi ikke grunn til å vurdere kompensasjon fra Norads side, svarer Skjønsberg i e-posten.

– Vil det bli tatt skritt for å sikre organisasjoner i mottakerland et bedre rettsvern i nulltoleranse-saker, herunder muligheten for kontradiksjon?

– På generelt grunnlag ser ikke Norad behov for å bedre rettsvernet for tilskuddsmottakere av norsk bistand. Avtalene som inngås er tydelige på krav til dokumentasjon av bistandsmidler og konsekvenser av brudd. Kontradiksjon er et grunnleggende prinsipp i revisjon, revisjonsliknende handlinger og forut for vedtak som gjøres av offentlige myndigheter. Norad vektlegger naturligvis dette også i avtaler om spesialrevisjon som vi inngår, skriver Skjønsberg.

Han forteller ellers at Norad ble kjent med påstanden om sviktende kontradiksjonsmulighet i den aktuelle Chrisc-saken tre år etter at revisjonen fant sted.

Er alt avvik å regne som svindel?

  • Norads tilskuddsavtaler inneholder som hovedregel en definisjon av økonomiske misligheter som, i tillegg til forhold som korrupsjon, underslag og nepotisme, omfatter «all bruk av tilskuddsmidler som er i strid med arbeidsplan og budsjett». Der det foreligger økonomiske misligheter, har Utenriksdepartementet en vid adgang til å suspendere utbetalingen av hele eller deler av tilskuddsbeløpet, si opp avtalen og kreve tilbakebetaling av hele eller deler av tilskuddet.
  • Klagerne mener den norske definisjonen er urimelig streng og strengere enn den for eksempel FN benytter. I FNs definisjoner påpekes det at det må ligge en bevisst, intendert handling bak for at det skal kunne regnes som en økonomisk mislighet i betydningen svindel.
  • Kilder: Regjeringen.no og UNDP

«Uten å ta stilling til den påstanden, har Norad etter det, i kommunikasjon med tilskuddsmottakere, vektlagt at kontradiksjonsprinsippet er del av «due process» i alle revisjoner», skriver Skjønsberg.

Kommuniserte med Digni

Den norske organisasjonen KRIK avviser delvis kritikken fra Chrisc Tanzania om at den ikke videresendte viktig dokumentasjon til norske partnere.

«KRIK mottok og delte Chrisc Tanzania sin dokumentasjon på økonomiske forhold videre i håndteringen av saken til andre involverte aktører. Det endret allikevel ikke utfallet av saken om at store mangler på økonomisk internkontroll førte til avslutning av samarbeidet», skriver generalsekretær Vegard Husby i e-posten.

På direkte spørsmål fra Panorama på om «andre involverte aktører» også inkluderte Norad, unnlater generalsekretæren å svare på spørsmålet. 

«KRIK kommuniserte med Digni og andre involverte aktører», lyder svaret. Digni er nettverket av norske kristne organisasjoner som gir råd til partnere og samordner søknader overfor Norad.

Den årlige fotballturneringen East Africa Cup var en av de sentrale aktivitetene som organisasjonen Chrisc Tanzania sto bak – med støtte fra norsk bistand.

«Også vårt ansvar»

Husby innrømmer samtidig at økonomistyringen i Chrisc-sekretariatet ikke bare kunne legges på den tanzanianske partneren. «Dette var også en del av KRIKs ansvar», skriver han og fortsetter:

«Rapporter og granskninger avdekket svak økonomikontroll og manglende økonomisk styring, noe som fikk store konsekvenser også for KRIK. Som følge av denne saken avsluttet KRIK sitt internasjonale arbeid med direkte offentlig støtte. Det er beklagelig at vi ikke har evnet å beholde en god kommunikasjon med Chrisc Tanzania etter at KRIK avsluttet samarbeidet.»

KRIK var bare en av en rekke norske organisasjoner som støttet Chrisc-Tanzania eller fotballturneringen East Africa Cup. Andre støttespillere var misjonsnettverket Digni, Norges Idrettsforbund, Norsk Folkehjelp, Strømmestiftelsen og Atlas-alliansen.

Samtlige fikk tilsendt Elly Omondis brev. Digni, KRIK og Atlas-alliansen har besvart henvendelsen, med likelydende tekst. Alle mener at saken var grundig belyst den gang og avviser å foreta en ny gransking den. De øvrige tidligere partnerne har ikke svart på brevet. 

Panorama har bedt revisjonsselskapet PWC i Tanzania om en kommentar til påstandene om svakheter i revisjonsmetoder og konklusjoner, men foreløpig uten svar.

Powered by Labrador CMS