Fakta om FN-jobber

LØNN, SPRÅK OG ARBEIDSSTED
• Hvor: FN har hovedkontorer i New York, Geneve, Addis Abeba, Bangkok, Beirut, Nairobi, Santiago og Wien. I tillegg kommer særorganisasjonene og deres regionale kontorer.
• Språk: Arbeidsspråkene i FN er engelsk og fransk. De offisielle språkene er engelsk, fransk, russisk, kinesisk, arabisk og spansk.
• Lønn: I tillegg til lønn kommer et levekostnadstillegg avhengig av hvor man bor, tillegg for å bo ute, tillegg til barnas utdanning og eventuelt også bostøtte. FN-ansatte skatter til FN, ikke til nasjonale stater. Man har betalt ferie, sykepenger dekket, forsikring og pensjonsplan gjennom FN. Lønnsnivå starter på P1 og P2 og går deretter opp til P5, og øverst er D (direktørnivå).
For mer informasjon: UN.ORG

NATIONAL COMPETITIVE RECRUITMENT EXAM
• Alle land skal være representert i FN etter en fordelingsnøkkel. Norge er underrepresentert. FN vil derfor holde opptaksprøve i 2005 for saksbehandlerstillinger ved sekretariatet. Den skriftlige delen av prøven vil finne sted i Oslo 22. februar 2005. Søknadsfristen er 5. september.
• FN er særlig interessert i søkere på følgende fagområder: Menneskerettigheter, humanitær bistand, sosial utvikling, offentlig informasjon, administrasjon og budsjettarbeid.
• Minstekravet for å søke eksamenen er statsborgerskap i det landet som underrepresenteres, en cand. mag eller BA, at man er flytende i engelsk eller fransk og at man er yngre enn 32 år.
• I fjor kom det 13000 eksamenssøknader på verdensbasis. 4000 av dem slapp gjennom det første nåløyet og noen hundre ble plukket ut som aktuelle kandidater.

JPO eller ASSOCIATED EXPERTS
• Hyres på to eller tre års kontrakter for FN-jobb, som oftest i felten. Krav om høyere utdanning og 3-4 års relevant arbeidserfaring. Øvre aldersgrense er 30-32 år. Man kan reise med familie, og FN betaler ekstra tillegg for forsørgere og sponser barnas utdanning. De fleste karrierer i FN starter på juniorekspertkontrakter.
• Det er nasjonalstatene som betaler for JPO-stillingene, ikke FN. Motivasjonen for å ha junioreksperter er å rekruttere «sine egne» til internasjonale organisasjoner. Erfaringsmessig forblir halvparten av JPOene i FN etter kontraktslutt.
• - JPO er ikke ansettelse, men et klart signal om at man kan fortsette å jobbe for FN hvis man duger og ønsker det, forteller danske Camilla Dupont, som koordinerer JPO-programmene.

HOSPITERING
• Hospitantordning to måneder hver vår, sommer og høst. Må være i et høyere utdanningsprogram. Gjennomsnittsalderen er 25-26 år.
• Alle slags fagbakgrunner: juss, diplomati, statsvitenskap, økonomi, markedsføring, geografi, ingeniører, undervisning eller it. Hospitantene blir plassert i alt fra skatteoppsyn til FN-radioen, avhengig av ønsker og kvalifikasjoner.
• Hospitantordningen er ulønnet. Reise tur-retur og utgifter til opphold må dekkes av hospitanten. I Norge finnes det ingen faste støtteordninger for FN-hospitantordning, kun muligheter i private fonds. - I fjor hadde vi 2500 søkere og plukket ut 300-350 av dem, forteller hospitantkoordinator Anne Favrau. Hun understreker at hospitering ikke er det samme som jobbløfte. Også andre enn selve FN-hovedkvarteret har hospitanter, blant annet UNDP, ILO, UNICEF, FN og UNHCR. En annen mulighet er hospitering ved Norges FN-delegasjon i New York. Kontakt særorganisasjoner og delegasjonen direkte for nærmere opplysninger.
For mer informasjon: UN.ORGADMINISTRATIVE STILLINGER
• Alminnelige, sivile jobber finnes det mange av:
Administrasjon - personale og materiellspørsmål. Økonomi - forskning, utviklingsøkonomi, prosjektstyring. IT - systemanalyse, systemutvikling, implementering, nettverksstøtte, websider. Finans - regnskap, revisjon, finansanalyse og skatteavdelingen. Jurister - tolke FN-charteret, tolke folkeretten, harmonisering av internasjonal rett, rådgivning, representere FN i den internasjonale straffedomstolen i Haag. Bibliotekar - dokumentasjon og arkivering av dokumenter og publikasjoner og all intern produksjon. Informasjon - pressemeldinger, informasjonsmateriale, kringkasting/radio/ trykk, video, kampanjer, relasjoner til media. Sosial utvikling - forebygge kriminalitet, narkotikakontroll, folkelig deltakelse. Utdanning. Likestilling, sosial integrasjon og velferd. Statistikk, blant annet på priser, internasjonal handel, befolkning, sosiale indikatorer og miljøvern.

LEDERSTILLINGER
• Alle lederstillinger i FN lyses ut eksternt, selv om de oftest besettes av interne. FN er forpliktet til å utlyse jobbene eksternt. For å bli vurdert må man ha en avansert universitetsgrad samt relevant arbeidserfaring, som regel minst seks år. For å finne «the best and the brightest» blir kandidater testet i prøver.
• Kontakt: Staffing Support Section, Operational Services Division.

PROSJEKTKOORDINATOR
• FN søker vanligvis «senior advisors», erfarne bistandsarbeidere og fortrinnsvis eksperter innenfor sin egen spesialisering.
• Kontakt: Project Personnel Management and Training Service

TOLKER
• Egne opptaksprøver som avholdes etter behov. Translatører skal kunne oversette fra minst to av de seks offisielle FN-språkene. Tolkene må kunne simultanoversette til minst ett av de seks, og ha full språkforståelse av minst to andre.
• Kontakt: Language Examinations, Operational Services Division.

SIKKERHETSOFFISERER
• Sikkerhetsoffiserer med tre års militær erfaring eller toåring politierfaring eller utdanning kan søke seg til sikkerhetsavdelingen ved FN-sekretariatet i New York. Kun de beste velges ut til endelig opptaksprøve.
• Kontakt: UN Security and Safety Service

FREDSBEVARENDE TJENESTE
• I tillegg til militære «blåhjelmer» trenger FN sivilt personale. Søkere må ha solid helse, kunne arbeide under vanskelige eller farlige forhold, ha relevant arbeidserfaring fra sitt felt og minst fire års høyere utdanning. Arbeidserfaring fra utviklingsland og språk er et pluss. De fleste utenlandsposter er «non-family station». I tillegg til lønn betales et stasjoneringsbeløp som skal dekke kost og losji og levekostnader.
• Kontakt: Personnel Management and Support Service, Field Administration and Logistics Division, Department of Peacekeeping Operations

Powered by Labrador CMS