Konsentrasjon av utviklingssamarbeidet vil fortsatt stå sentralt, både geografisk når det gjelder å begrense antall samarbeidsland, og tematisk når det gjelder å fastholde våre tematiske hovedsatsingsområder, sa Nikolai Astrup da han talte til Norad i forrige uke. Foto: Gunnar Zachrisen

Rapport: Norads rolle må bli mer tydelig

Norads rolle må klargjøres. Politisk ledelse i Utenriksdepartementet må tidligere på året si hva bistandspengene skal brukes til. Bistandsforvaltningen må unngå «skinn-effektivisering» for å tekke politisk ledelse».

Publisert

Dette en noen av konklusjonene fra «effektivitetsgjennomgangen» av Norad som konsulentselskapet KPMG har utført for Utenriksdepartementet. Generelt mener konsulentene at Norad har allerede iverksatt tiltak som bidrar til dette.

Regjeringens politiske plattform slår fast at «regjeringen vil reformere organiseringen av norsk utviklingspolitikk, for å sikre en kunnskapsbasert og effektiv bistand, herunder rolledelingen mellom UD, Norad og andre aktører». KPMG-rapporten er et av dokumentene utviklingsminister Nikolai Astrup vil lese nøye.

– Det skal ikke gjøres noe overilt og forhastet. I første omgang vil jeg vurdere nærmere de erfaringer som er gjort og de innspill vi har fått det siste året. Vår evne til nytenking og til å forstå og orientere oss i en verden i stadig endring er viktig, sa Astrup i et møte med Norad-ansatte for en uke siden.

Rapporten påpeker at det er flere «tidstyver» som kan bidra til å svekke effektiviteten:

 • feil i bestillinger som kommer fra UD
 • nye oppgaver av politisert art
 • store og små tiltak krever ofte nesten like stor oppfølging
 • for krevende kvalitetssikring

Trenger avklaring

Konsulentene ser det som «hensiktsmessig at Norads kjernevirksomhet er tilskuddsforvaltning og kvalitetssikring». De mener Norads rolle som tankesmie kan «tones ned og mer politiserte oppgaver bør ivaretas av Utenriksdepartementet».

Antall bistandsavtaler er på vei ned. Norads tilskuddsforvaltning økte med 130 prosent i fjor, men antall aktive avtaler kun økte med 9 prosent. Likevel advarer KPMG om at «arbeidet med å redusere avtaleporteføljen skal imidlertid brukes med noe forsiktighet som et uttrykk for effektivisering»

Samtidig som de mener det at trykket på å redusere antall bistandsavtaler bør opprettholdes mener KPMG, at «reduksjonen må gi reelle effektivitetsbesparelser, ikke «skinn-effektivisering» for å tekkes politisk ledelse.»

Mer arbeid

Norad fikk i fjor flere oppgaver overført fra UD og KLD innen helse, utdanning, klima, miljø, energi, fisk og matsikkerhet.

Rapporten viser at størrelsen på tilskuddsmidler forvaltet av Norad mer enn fordoblet seg fra litt over 4 milliarder kroner 2016 til 9 milliarder i 2017. I løpet av fjoråret opprettet Norad 17 stillinger hvorav 14 var knyttet til oppover overført fra UD. Med de nye tilskuddsmidlene har Norads driftskostnader sunket fra 6,6 prosent i 2016 til 4 prosent i 2017.

KPMG har laget det de kaller en «shopping liste av effektiviseringstiltak». Regjeringen ønsker at alle etater skal vurdere om tjenester kan outsources for å gi en effektiviseringsgevinst. Rapporten noterer at Norad i liten grad setter oppgaver ut til andre. Men de mener at etaten bør utvikle en strategi og vurdere om noe av fond-forvaltningen kan gjøres av andre for å redusere presset på Norads saksbehandlere.

Dette er 15 effektiviseringstiltak KPMG mener Norad bør vurdere:

 • 1. Utvikle en sourcing – strategi – selv om det er ikke gitt at outsourcing vil gi Norad mer effektivitet.
 • 2. Vurdere å sette ut forvaltning i challenge funds – fond som kan brukes til å utløse midler også fra andre kilder.
 • 3. Tildelingsbrevet bør komme i januar
 • 4. Forbedre bestillingspraksis fra UD og ambassadene
 • 5. Tydeliggjøre hva Norad skal være – og ikke være
 • 6. Fokusere på kvalitet i oppfølgings - og avslutningsfase
 • 7. Fortette avtalereduksjon og - avslutning – med fokus på det som gir reelle besparelser
 • 8. Tydeliggjøre hva som er "godt nok" i kvalitetssikring
 • 9. Enkelte kvalitetssikringsfunksjoner bør desentralisere
 • 10. Norad bør inkluderes i utviklingen av systemer som angår dem
 • 11. Regelverkene for tilskuddsordninger bør forenkles
 • 12. Frita små tiltak fra å vurdere tverrgående hensyn
 • 13. Økt trykk på digitalisering i tilskuddsforvaltningen
 • 14. Norad bør gis lesetilgang til Utenriksdepartementets arkiv
 • 15. Anlegg en iterativ, inkrementell tilnærming til digitalisering
Powered by Labrador CMS