Flere studiesteder tilbyr ulike former for utviklingsstudier. Men nå haster det å søke. Foto: NTB

200 plasser på utviklingsstudier, søknadsfristen nærmer seg

Publisert

Universitetet i Agder Globale utviklingsstudier

Ved Universitetet i Agder er studietilbudet det samme som i fjor, men de har måttet gjøre noen justeringer i inneværende studieår. Studieprogrammene i Agder er en internasjonal bachelor i Global development studies og master i Global development and planning. Begge programmene gis på engelsk. Bachelor i Global development studies har totalt 45 studieplasser, hvorav rundt 50 prosent av plassene er satt av til internasjonale studenter.

Hanne Haaland, instituttleder for Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging

Hanne Haaland, som er instituttleder for Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, forteller at søkertallene for internasjonale søkere er høyere for kommende studieår, enn i 2020.
- Dersom man ser på det totale antallet av internasjonale søkere, er det 606 for bachelorprogrammet og 811 for masterprogrammet. Totalt antall søkere for masterprogrammet er doblet sammenlignet med tall for 2020, sier Haaland. Hun legger til at de får søknader fra hele verden til studieprogrammene.

I fjor høst valgte instituttet å tilby digital undervisning til internasjonale studenter som ikke fikk anledning til å komme til Norge, på grunn av pandemien.

- Men digital undervisning er unntakstilstand hos oss på bachelornivå, da vårt bachelorprogram i Global development studies er campus-basert og krever tilstedeværelse. Når det gjelder feltkurset som ble kjørt digitalt i vinter, så var det i samarbeid med våre partneruniversitet i Uganda og på Sri Lanka. Det ble gjort streaming av forelesninger, samt digitale feltbesøk og intervjuer med lokale organisasjoner der. Studentene våre ble også satt i kontakt med lokale studenter for å gjøre feltarbeid og intervjue dem om hvordan de opplevde covid-19.

- Vi er veldig stolte over det vi fikk til i vinter, men det for tidlig å si hvordan feltkurset vil bli løst for det kommende studieåret. Vi håper selvsagt at studentene snart kan reise igjen, sier Haaland.

Masterprogrammet i Global development and planning, spesialisering i Development management, er nettbasert, med unntak av noen fysiske samlinger, uavhengig av pandemien.

- Vi fikk dessverre ikke laget et tilsvarende digitalt feltkurs for masterstudentene, som vanligvis har et fire ukers opphold på Sri Lanka i mai, legger hun til.

OsloMet Utviklingsstudier bachelor og årsstudium

Ved OsloMet er det 40 studieplasser på Utviklingsstudier årsstudium og 35 på bachelor. Årsstudiet og første år i bachelorstudiet er felles. Master in Education and Development har 30 plasser, der internasjonale studenter er medregnet.
- Vi har jevnt god søkning til studiene våre, sier Lars Gule, som er seksjonsleder for Utviklingsstudier på OsloMet. Det er ingen substansielle endringer i studietilbudet fra før pandemien tvang oss til omlegginger til delvis og etter hvert heldigital undervisning, sier Gule.

Lars Gule, seksjonsleder for Utviklingsstudier på OsloMet.

Han håper og regner med at forholdene er normale igjen i løpet av sommeren, slik at de i 2022 igjen kan sende studenter på feltarbeid i land i det globale sør i det andre semesteret og på mastergraden, og at de kan sende utvekslingsstudenter til andre læresteder i utlandet i 5. semester. På OsloMet er det lagt opp til feltarbeid av noen ukers varighet i et land i Afrika, Asia eller Latin-Amerika i løpet av det første året.

- Vi ser også på mulighetene for feltarbeid i et land i Midtøsten neste år, sier Gule.

Han understreker at muligheten for å gjøre feltarbeid i det globale sør og å reise på utveksling til andre land i Europa i studieåret 2021-2022, formelt ikke er avgjort ennå. Det avgjøres av OsloMet sentralt i løpet av våren.

- Slik det nå ser ut, vil det være mulig med utveksling for studenter i bachelor-løpet til andre læresteder i Europa i høst, men studentene skal likevel melde seg opp på emner ved OsloMet slik at de har noe å komme til dersom smittesituasjonen i Europa endrer seg og ikke muliggjør utveksling, informerer Lars Gule.

Han forteller at OsloMet har tilpasset undervisningen i inneværende studieår, siden det ikke har vært mulig for studentene å reise til utlandet på feltarbeid eller på utveksling.

- Studentene på det første studieåret har gjennomført digitale feltarbeid nå i vår. Det ser ut til å ha gått bedre enn fryktet. Vi håper selvsagt å være tilbake til en normalsituasjon i neste studieår, men vi må avvente formelle vedtak. Det kan også bli nødvendig med særlige vurderinger, ikke minst med hensyn til hvilke deler av verden - det globale sør - det kan være mulig å reise til, noe som kan avhengig av smittesituasjonen der, og OsloMets sentrale vedtak om utenlandsreiser for studenter og lærere.

Universitetet i Oslo Utviklingsstudier bachelor

Universitetet i Oslo er studietilbudet for kommende studieår det samme som før, med 50 studieplasser på utviklingsstudier bachelor, og opptaket går gjennom samordnet opptak med felles søknadsfrist 15. april. Som andre universiteter og høyskoler har man også her måttet legge om til mye digital undervisning i inneværende studieår. Så selv om innholdet i studiet ikke er endret, er undervisningsformene tilpasset koronarestriksjoner, og kommer også til å bli det kommende studieår, sier Jemima Garcia-Godos, professor og undervisningsleder på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

- Universitetet i Oslo planlegger for et år med hybride scenario, med en-meters regelen og begrensninger i romkapasitet og omfang av aktiviteter. Men nye studenter er prioriterte, og vil bli tatt godt imot, både når det gjelder fysisk oppmøte og undervisning, støttefunksjoner og kullfadder-ordningen, understreker Garcia-Godos. Hun forklarer at på det samfunnsvitenskapelig fakultet der Utviklingsstudier hører til er et utvalg emner prioritert til å bli undervist fysisk.

Studiet har fire disiplinære fordypninger, som kvalifiserer til masterstudier i valgt fordypning: samfunnsgeografi, statsvitenskap, sosialantropologi og samfunnsøkonomi. Når det gjelder feltarbeid på bachelor er dette lagt til siste semester av utdanningsløpet, i forbindelse med bacheloroppgave. Det lot seg av åpenbare grunner ikke gjennomføre i år, men Garcia-Godos regner med at nye studenter og de som skal ha feltarbeid heretter vil få gjennomført dette.

NBMU Bachelor i Internasjonale miljø- og utviklingsstudier

- Vi har ingen endringer og tilbyr samme studier som i fjor og har samme antall studieplasser. Eneste endring er søknadsfrist for lokale søkere til master, altså norske, nordiske og EU/EEA søkere, som er flyttet frem til 15. april, og er nå den samme fristen som ved de fleste andre universiteter og høgskoler. Alle søkere må søke digitalt, enten via søknadsweb for høyere årstrinn og toårig master, eller via samordna opptak for bachelor. Det opplyser Anette Virtanen, seniorrådgiver ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås (NMBU).

NMBU har 20 studieplasser på bachelor i Internasjonale miljø- og utviklingsstudier på samordna opptak. Totalt har de 44 studieplasser i bachelorprogrammet, fordelt mellom internasjonale søkere og søkere fra samordna opptak. På Masterprogrammet er det 30 plasser, som de prøver å fordele 50/50 mellom internasjonale og lokale søkere.

Anette Virtanen, seniorrådgiver ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås (NMBU)

Virtanen opplyser at de har allerede gjennomført internasjonalt opptak for oppstart 2021, og hadde nesten like mange søkere som i fjor. Søkerne kan velge opptil 3 studieprogrammer i prioritert rekkefølge.
- Antall søkere via internasjonalt opptak gikk litt ned, men det er fortsatt totalt 407 søkere til bachelorprogrammet og 353 hadde internasjonale miljø- og utviklingsstudier som førstevalg. Det var 154 søkere som hadde Master i Globale utviklingsstudier som sitt førstevalg, av totalt 509 søkere, ved internasjonalt opptak med oppstart august 2021, sier Virtanen.

På Ås er man forberedt på justeringer og tilpasninger også kommende studieår.
- Vi satser på at det blir nesten normalt, men er selvsagt forberedt på digital undervisning hvis nødvendig. Vi har dessverre måttet kansellere feltkursene i utlandet i år, slik som i fjor og internasjonal studentmobilitet blir noe begrenset, sier Virtanen.
Men hun kan også fortelle om positive hendelser og anerkjennelse i året som har gått. I februar ble Global Development Studies ved NMBU akkreditert av European Association of Development Research and Training (EADI). Les mer

Andre studiemuligheter

I tillegg til de fem Utviklingsstudiene i Oslo, Ås og Agder, finnes en rekke andre relevante studier under søkeord «utviklingsstudier» via portalen Utdanning.no. Vi har fått informasjon fra noen av dem.

Universitetet i Bergen har et engelskspråklig masterprogram

Global utviklingsteori og -praksis | Universitetet i Bergen (uib.no)

Universitetet i Bergen tilbyr det engelskspråklige masterprogrammet Global Development Theory and Practice. Programmet gir studentene mange valgmuligheter sier Siri Lange, Professor ved Department of Health Promotion and Development (HEMIL). Studentene kan velge mellom en spesialisering i enten helsefremmende arbeid eller kjønn i global utvikling, og de velger om de vil spesialisere seg i kvalitativ eller kvantitativ metode. De kan også velge mellom å skrive en masteroppgave på 60 SP eller en kortere oppgave på 30 SP, der de i tillegg har et tre måneders praksisopphold hos en organisasjon. Programmet tar opp 20 studenter hvert år. Halvparten av disse plassene er øremerket internasjonale søkere. Det gjør at studiet har studenter fra mange ulike land, og gjennom utstrakt bruk av interaktive læringsformer og gruppearbeid får studentene erfaring som er nyttig for arbeidslivet. Masterprogrammet har fått svært gode studentevalueringer gjennom Studentbarometeret. Søknadsfristen for søkere bosatt i Norge er 15. april. For søknadsfrister for statsborgere fra andre land og mer informasjon, se https://www.uib.no/en/studies/MAPS-GLODE

Nord universitet i Bodø og fakultet for samfunnsvitenskap har en bachelor og årsstudium i internasjonale relasjoner. Som del av denne har de kurs innenfor globalisering og internasjonal politisk økonomi, der utvikling er et sentralt tema. De har også et emne som omhandler spesifikt Bistandspolitikk, opplyser Tanja Ellingsen, førsteamanuensis statsvitenskap ved Universitetet i Nord.

Hun forteller at studietilbudet er det samme som i fjor, men at bistandskurset er flyttet til litt senere i planen.

- Bacheloren og årsstudiet er veldig populært og utvikling og bistand er absolutt et tema som studentene syns er kjempegøy. Studentmiljøet på bacheloren og årsstudiet er også veldig bra, med stort studentengasjement. Søknadsfristen er 15 april.

Bjørknes Høyskole tilbyr bachelor og årsstudium i freds- og konfliktstudier, bachelor og årsstudium i internasjonale studier og årsstudium i sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner. Høsten 2021 starter høyskolen også opp et nytt studietilbud i statsvitenskap, både bachelor og årsstudium. Alle studiene er åpne og har rullerende opptak frem til studiestart i august. Søking skjer direkte på skolenes nettsider (ikke Samordna opptak). Våre studietilbud er tilgjengelig både som stedlige og nettstudier, opplyser Instituttleder på Institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner, Torstein Dale-Åkerlund.

NLA Høgskolen tilbyr årsstudium, bachelor og master i interkulturell forståelse i Bergen og Kristiansand.

- Våre studietilbud er det samme som i fjor. Interkulturell forståelse er et tverrfaglig studium med basis innenfor antropologi, religionsvitenskap, kommunikasjon, historie og samfunnsvitenskap. Studiet går innpå tematikker blant annet som kultur, etikk, integrering, menneskerettigheter, verdensbilder og religion, utvikling og bistand. Vi har årsstudium, bachelorgrad, mastergrad, samt så er det mulig å ta enkeltemner. Det er mulig å søke på våre studieprogrammer på samordna opptak innen 15. april, og på masterprogrammet vårt på lokalt opptak innen 15. april. Det er også mulig å søke på enkeltemner på bachelornivå på lokalt opptak. Der er fristen 15. april, men den vil trolig åpne opp for opptak igjen etter dette, opplyser Kristin Ekberg Vik, som er studiekonsulent for interkulturelle studier.

Powered by Labrador CMS