Isaac (7) fra Colombia er funksjonshemmet og har hatt hjemmeskole i covid-tiden. Han drømmer om å bli politi eller fotballspiller. Isaac synes det er dumt å ikke få leke med vennene i isolasjonen, men er heldig som har lærere som kommer hjem til ham. Foto: Daniela Miranda Redd Barna
Isaac (7) fra Colombia er funksjonshemmet og har hatt hjemmeskole i covid-tiden. Han drømmer om å bli politi eller fotballspiller. Isaac synes det er dumt å ikke få leke med vennene i isolasjonen, men er heldig som har lærere som kommer hjem til ham. Foto: Daniela Miranda Redd Barna

Covid-19 har drastisk forverret livet til barn med funksjonsnedsettelser

MENINGER: «Leave no one behind”, har vært et mantra internasjonalt siden bærekraftsmålene. Men 2020 har gitt oss en ny utfordring på veien for å løfte de som allerede hadde det vanskeligst.

Publisert

Redd Barnas nye, globale studie viser at covid-19 har gjort livet betydelig verre for verdens millioner av barn med en funksjonsnedsettelse. Nye og alarmerende tall i studien «The hidden impact of COVID-19 on children and families with disabilities», viser hvordan barn og unge med funksjonsnedsettelser blir diskriminert og ikke får tilgang til de samme mulighetene som andre barn som følge av pandemien og de påfølgende restriksjonene.

13.000 barn er spurt- svarene deres sjokkerer

Det er første gang Redd Barna internasjonalt bryter ned data på funksjonshemming i en så stor studie som dette. Studien har brukt de internasjonalt anerkjente Washington Group-spørsmålene. Resultatet er en mengde verdifull data avdekker hvordan funksjonshemmede barn faller utenfor.

Flere enn 13.000 barn i alderen 11 til 17 år og i overkant av 31.000 foreldre deltok i studien som er gjennomført i 46 land. Resultatet er sjokkerende. Pandemien har ført til mindre læring, redusert inntekt for familiene, flere psykososiale utfordringer og mer vold for alle barn, men barn med funksjonsnedsettelser har fått det verre sammenliknet med andre barn.

Vi har blant annet undersøkt familienes økonomi, helse og ernæring, utdanning og læring, psykososialt miljø og vold hjemme, samt barnas rettigheter. Studien har et unikt perspektiv ved at den retter seg både mot barn med funksjonsnedsettelser og familier der minst en av foreldrene har en funksjonshemming.

Lite skole og mer vold

Studien viser tydelig at pandemien har utgjort en ekstra stor psykisk og sosial belastning på barn og foreldre med funksjonshemninger sammenliknet med andre. Den usikkerheten som pandemien har brakt med seg, har gjort livssituasjonen til familiene med et barn eller en forelder med en funksjonshemming ytterligere usikker. Dette har ført til enda mer bekymring og psykisk stress som igjen har resultert i mer vold. Tre ganger så mange barn med en funksjonsnedsettelse melder om vold i hjemmet sammenlignet med andre barn.

Barna forteller at de leker mindre under koronaen, ikke ser vennene sine og hele 44 prosent mister nattesøvnen. Her er kontrasten til funksjonsfriske barn stor, der kun 12prosent svarer at de sover dårligere.

Også læringen går det utover. Fra før mistet mange barn med funksjonsnedsettelser viktig skolegang. Over halvparten var aldri på skolen før pandemien. Nedstengning av skolene og hjemmeskole har ført til nye barrierer i tilgangen til læring. Dataene viser blant annet at dobbelt så mange jenter med funksjonsnedsettelser ikke har tilgang til internett og derfor nettbasert læring, sammenliknet med andre jenter. Også i de tilfellene der familien har datamaskiner, TV og radio ser vi at jenter med funksjonsnedsettelser stiller bakerst i køen, ikke blir prioritert og ikke får tilgang.

Økt fattigdom og flere funksjonshemmede

Globalt er det godt dokumentert at funksjonshemninger både er årsak til, men også en konsekvens av fattigdom. 83 prosent av foreldre med funksjonsnedsettelser rapporterte at de hadde mistet mer enn halvparten av inntekten sin siden covid-19, sammenliknet med 66 prosent hos foreldre uten funksjonshemninger.

Ifølge Verdensbanken har en av fem av verdens fattigste en funksjonsnedsettelse. Studien vår underbygger klart sammenhengen mellom fattigdom og funksjonshemninger. Personer med funksjonshemninger får ofte ikke helsehjelp og utdanning på grunn av stigma, diskriminering og fordommer. Dette er en ond sirkel. Den systematiske ekskluderingen på alle samfunnsområder fører til en utstrakt fattigdom og som igjen reproduserer marginalisering, ekskludering og dermed øker risikoen for funksjonshemninger.

“Leave no one behind”!

Innsikten fra Redd-Barnas største studie på feltet noensinne, gir oss ansvar til å handle. Alle verdens land er forpliktet til å bidra til å oppnå bærekraftsmålene. «Leave no one behind» er et gjennomgående motto i 2030-agendaen. Studien viser tydelig at ekstra tiltak mer enn noensinne er nødvendige for å sikre tilgang til grunnleggende rettigheter og behov for helse, utdanning og livsopphold slik FN-konvensjonen for rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser sier.

Covid-19 har satt utviklingen i mange fattige land tiår tilbake, og for barna med funksjonsnedsettelser har dette året gått fra ille til verre. Både myndigheter og vi som bistands- og nødhjelpsorganisasjoner må sørge for at barn og personer med funksjonsnedsettelser blir sett og lyttet til. Barna er selv ekspertene. Kun med en aktiv involvering av dem, kan hjelpearbeidet vårt ta høyde for deres behov og sikre inkludering.

Familiene må få tilgang til de samme sosiale ytelsene og støttetiltak som andre, i tillegg til at det også må rettes særlige tiltak mot barn med funksjonshemninger. Lærerne og skoleledelsen må få opplæring i rettighetene som funksjonshemmede har, men også læres opp i hvordan de rent praktisk kan sørge for at barna får den undervisningen de har krav på. Videre vil det være viktig å sikre nok ressurser for å få barna tilbake til skolen etter Covid.

Bistands- og nødhjelpsorganisasjonene må de i større grad samle inn og bryte ned dataene sine på funksjonshemming. Sånn kan vi fange opp de som faller utenfor. Kun gjennom tett dialog og samarbeid over tid med personer med funksjonsnedsettelser og deres representative organisasjoner, blir arbeidet i tråd med konvensjonen for rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser.

Covid 19 har satt gjort livet til mange funksjonsnedsatte barn verre. 2020 er en stor hump på veien mot 2030-målene. Og vi står ved et veiskille dersom vi virkelig skal klare å hjelpe barn med funksjonshemninger. “Leave no one behind”.

Powered by Labrador CMS