Redd Barna mener det nedslående at kontrollkomiteen på Stortinget ikke ber om en gransking av eksporten til den saudi-ledede koalisjonen som kriger i Jemen (bildet), og innstramming av regelverk og praksis. Foto: AFP / NTB

Bare SV vil ha gransking av våpeneksporten

Bare SVs medlem i Stortingets kontrollkomite går inn for å granske om norske våpen kan ha havnet i den blodige krigen i Jemen. Dette til tross for sterk kritikk fra Riksrevisjonen og alvorlige avsløringer i Aftenposten. Redd Barna synes det er nedslående at komiteen ikke går lengre.

Publisert

Kontroll- og konstitusjonskomiteen avsluttet tirsdag kveld sin behandling av Riksrevisjonens rapport om norsk våpeneksport. Kun SVs medlem av kontrollkomiteen ønsker en gransking av den norske våpeneksporten til land som har deltatt i krigen i Jemen og en gjennomgang av regelverket.

Aftenposten skrev søndag kveld om et hemmeligstemplet vedlegg til Riksrevisjonens rapport om norsk våpeneksport, publisert i februar i år. Vedlegget handler om omfattende norsk våpeneksport til De forente arabiske emirater. Våpeneksporten skjedde selv om FN-rapporter konkluderte med at landet deltok i krigshandlinger i Jemen, der det var klare brudd på folkeretten.

Våpeneksporten til Emiratene kan være brudd på Stortingets forutsetninger for norsk våpeneksport som forbyr slik eksport til land som er i krig, eller der krig truer.

Utenriksdepartementet nekter å avgradere vedlegget, som Aftenposten har fått tilgang til.

Øvstegård vil ha gransking

Nå har kontrollkomiteen levert sin innstilling. SVs medlem i kontrollkomiteen, Freddy André Øvstegård, peker på at sivilsamfunns rapporter om det er sannsynlig at norske våpen kan ha blitt brukt i den blodige krigen i Jemen. Han ber om at det foretas en uavhengig gransking av eksporten av strategiske varer til landene som har deltatt i Jemen-krigen, og at man undersøker risikoen for at norske våpen har blitt brukt i krigen. SV mener det bør gjennomføres en helhetlig gjennomgang av det norske eksportkontrollregimet, herunder regelverk og den forvaltningsmessige siden av eksportkontrollen.

- Vi er dessverre ikke overrasket, men svært skuffet, sier Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna.

Hun sier det selvsagt er bra at komiteen støtter anbefalingene til Riksrevisjonen.

- Likevel er det nedslående at komiteen ikke går lengre, ved å be om en gransking av eksporten til den saudi-ledede koalisjonen som kriger i Jemen, og innstramming av regelverk og praksis.

- Alvorlige feil

- Komiteen hadde en enkel jobb. Riksrevisjonen har pekt på alvorlige feil og mangler i myndighetenes eksportkontroll, og det er helt tydelig at regelverket må gjennomgås og styrkes. Selv om komiteen går langt i å støtte kritikken fra Riksrevisjonen, har flertallet valgt å gjøre ingenting. Vi hadde forventet at kontrollkomiteen ryddet opp en gang for alle, framholder Fylkesnes.

Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna. Foto: Redd Barna

Fylkesnes peker på den unisone kritikken som har kommet i kjølvannet av Riksrevisjonens rapport og det UD-notatet som ble lekket i Aftenposten. Hun krever handling fra de folkevalgte.

- Redd Barna har lenge bedt om en fullstendig gjennomgang av regelverket for å sikre at Norge har en våpeneksport som er ansvarlig og under kontroll. Vi er glade for at SVs medlem i komiteen ber om en gransking av eksporten til saudi-ledede koalisjonen og om en gjennomgang av regelverket, men det er uforståelig at en samlet komité ikke stiller seg bak disse forslagene.

Stanset salg av A-materiell

Eksporten av såkalt A-materiell - våpen og ammunisjon ­ - er stanset. Men utenriksministeren har ikke gitt noen garanti for at tidligere eksporterte kuler ikke har blitt brukt i Jemen-krigen. I perioden 2015-2019 eksporterte Norge våpen, militærutstyr og flerbruksvarer til koalisjonen tilsvarende 800 millioner kroner. SSB har rapportert at Norge eksporterte våpendeler for 8 millioner kroner til Emiratene i 2020.

Riksrevisjonen trakk i sin rapport fram eksporten til De forente arabiske emirater som særlig kritikkverdig. Det samme kommer fram av det lekkede UD-notatet, som viser at norske myndigheter hadde en klar mistanke om at norske kuler kan ha endt opp i Jemen, men at de likevel valgte å eksportere. Likevel har ikke komiteen valgt å be om en gransking av denne eksporten.

- Utenriksministeren sier at myndighetene skal undersøke det dersom det kommer påstander om norsk ammunisjon i Jemen. Men den som ikke leter, finner ikke. Myndighetene bør og kan iverksette en egen gransking, men de har istedenfor valgt å vente på at bevisene faller ned i hendene på dem. Dette er en klar ansvarsfraskrivelse, og en tapt mulighet for komiteen som kunne gått inn for en gransking, avslutter Gunvor Knag Fylkesnes.

Kontrollkomiteens innstilling

Kontrollkomiteen kritiserer UD for ikke å ha oppdaterte landvurderinger. «Risikoen for at materiellet kommer på avveie eller benyttes til uønskede formål, såkalt avledningsfare, er ikke omtalt i halvparten av tilfellene. Omtale av respekt for menneskerettigheter og brudd på humanitærretten mangler også i flere av landvurderingene.»

Komiteen skriver også: «Når det gjelder risikoen for intern undertrykking i landet det skal eksporteres til, er det kun én sak der departementets vurdering framstår som grundig.»

Kontrollkomiteen peker på at FN-rapporter fra 2012-2015 viser at De forente arabiske emirater gjentatte ganger har brutt FNs våpenembargo mot Libya. Komiteen mener UD ikke har hatt god nok kontroll på om Emiratene har videresolgt eller reeksportert norske våpen til andre land i krig - som Jemen.

Tolletaten kontrollerer for få

En samlet komite konkluderer med at Tolletaten kontrollerer for få utførsler, noe som gir risiko for at uærlige aktører ikke oppdages.

Komiteens flertall, som består av medlemmer fra AP, SV og SP, mener det er alvorlig at Politiets sikkerhetstjeneste ikke har prioritert det forebyggende arbeidet godt nok og at våpen kan ha blitt eksportert uten lisens.

Flertallet mener også det er sterkt kritikkverdig at mange landvurderinger ikke gir et tilstrekkelig grundig beslutningsgrunnlag for å avgjøre om landet tilfredsstiller kravene for å motta norsk forsvarsmateriell eller ikke. De mener UD dermed ikke har ivaretatt godt nok Stortingets forutsetning om at grundige forhåndsvurderinger er den viktigste sikring mot at norsk materiell havner på avveie.

De mener også departementets saksbehandling ikke gir ikke tilstrekkelig sikkerhet for at Stortingets forutsetninger om å hindre at norsk materiell blir brukt til intern undertrykking eller havner på avveie, blir ivaretatt. Riksrevisjonen mener dette er sterkt kritikkverdig.

Mindretallet

Kontrollkomiteens mindretall, som består av medlemmer fra Høyre, Frp, Venstre og Ulf Leirstein, som er uavhengig, peker på at Riksrevisjonens rapport ikke gir informasjon om at norsk forsvarsmateriell har kommet på avveie, eller har blitt avledet til uønsket sluttbruk. Disse mener at vurderingene som gjøres må bli mer sporbare og tydelige, noe UD er enig i. De trekker fram flere tiltak. Blant annet et nytt saksbehandlingssystem, e-lisens, som gir mer sporbarhet og skriftlighet i vurderinger i saksbehandlingen, mer effektiv samhandling i forvaltningsapparater og bedre oppfølgning av vilkår knyttet til lisenser.

Kontrollkomiteens mindretall viser til at utenriksministeren ikke deler riksrevisors syn om at beslutningsgrunnlaget for å tillate eksport av forsvarsmateriell fra Norge til De forente arabiske emirater var utilstrekkelig. Utenriksministeren mener at alle sentrale og relevante kriterier er grundig vurdert. Dette inkluderer menneskerettighetssituasjonen, risiko for intern undertrykking og risiko for brudd på humanitærretten i krigen i Jemen. De viser også til at utførsel av forsvarsmateriell til Emiratene ble midlertidig stanset i 2016. I 2017 ble gyldige lisenser for A-materiell til landet suspendert og samtidig ble praksisen for lisensiering av B-materiell strammet inn.

- Bør avgraderes

Komiteens flertall, som består av Ap, SV og Sp, er enig med Riksrevisjonen som mener det er sterkt kritikkverdig når nær sagt all saksdokumentasjon i forbindelse med denne delen av departementets ansvarsområde er gradert eller unntatt offentlighet. De peker på at både Riksrevisjonen og en samlet komité ba Utenriksdepartementet vurdere å avgradere vedlegget. De støtter at dokumenter graderes der det er grunnlag for det, men mener at unødvendig gradering kan bidra til å svekke den offentlige debatten.

Powered by Labrador CMS