Green Guarantee Company (GGC) vil bli administrert av Development Guarantee Group, og ble lansert på London-børsen fredag.

Norfund med nybrottsarbeid:

Verdens første garantiselskap for klimainvesteringer

Norfund slår seg sammen med Nigerias oljefond, USAID, Det grønne klimafondet og britisk UD for å etablere verdens første klimarettede garantiselskap. Selskapet ble lansert på børsen i London på fredag. Målet er å utløse én milliard dollar i klimafinansiering til utviklingsland.

Publisert Oppdatert

Selskapet Green Guarantee Company (GGC) skal stille garantier for institusjonelle investorer som kjøper grønne obligasjoner notert på London-børsen og grønne lån utstedt i det private kredittmarkedet.

Garantiene vil i første rekke gå til lån til selskaper og prosjekter innen grønn infrastruktur, fornybar energi og utslippsfri transport i utviklingsland i Asia og Afrika.

– Dette er nybrottsarbeid gjennom at vi bidrar til opprettelsen av verdens første garantiselskap innrettet mot klimainvesteringer i utviklingsland, som retter seg inn mot å gi prosjekter i utviklingsland tilgang på grønne obligasjoner og grønne lån i det private markedet, og dermed mobilisering av privat kapital, sier Per Kristian Sbertoli, leder for samfunnskontakt i Norfund til Panorama.

Storsatsing

Green Guarantee Company (GGC) vil bli administrert av Development Guarantee Group, og ble lansert på London-børsen fredag.

– Green Guarantee Company vil bruke garantier til å hjelpe næringsliv i utviklingsland med å forbedre sin kredittverdighet slik at de får tilgang til globale kapitalmarkeder, sier Cathrine Kaasen Conradi, investeringsdirektør i Norfund i en pressemelding.

Investeringen i Green Guarantee Company skjer sammen med Green Climate Fund (40 millioner dollar), Nigeria Sovereign Investment Authority (Nigerias «oljefond») (10 millioner dollar), Prosper Africa, USAID (5 millioner dollar) og britiske Foreign Commonwealth & Development Office, gjennom deres MOBILIST-program (40 milioner dollar). Norfunds investering er på 5 millioner dollar, cirka 52 millioner norske kroner.

Børsnotering av GGC er tilrettelagt og et produkt av MOBILIST programmet, der Norad er en sentral bidragsyter og katalysator sammen med britisk UD. Dette programmet har som mål å børsnotere slike selskaper eller finansieringsmekanismer for å mobilisere private investorer.

Stiller garantier

GGC vil i første omgang hente inn 100 millioner dollar fra investorene for å stille garantier på opptil én milliard dollar. Målet er å øke garantigrunnlaget til fem milliarder dollar innen 2035.

Utviklingsland må, ifølge IEA, syvdoble sine investeringer i fornybar energi dersom de skal kunne vokse samtidig som verden lykkes i å begrense klimakrisen. Høy risiko ved investeringer i disse landene gjør imidlertid at kapitalen ikke er tilgjengelig eller blir svært dyr.

– Det enorme behovet for å trappe opp klimafinansieringen i utviklingsland gjør at det er avgjørende at vi bruker offentlige midler på en måte som mobiliserer mer privat kapital. Norfund er vårt viktigste verktøy for å bidra til det, og jeg er glad for at de er med på å utvikle nye innovative løsninger, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim i en pressemelding.

Andrew Mitchell, utviklingsministeren i britisk UD, skriver i en presseuttalelse at GGCs ambisjon er «en klar illustrasjon på den sterke rollen privatmarkeder kan spille i mobiliseringen av kapitalen som trenges for å sikre en klimavennlig overgang i framvoksende markeder».

En lavere kostnad

Norfund er, ifølge Norfund-loven, satt opp til «å medvirke med egenkapital og annen risikokapital, samt yte lån og stille garantier til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland».

– Norfund investerer primært egenkapital, som det er stor mangel på i markedene våre, men vi ser på garantier som en viktig del av verktøykassen for å utløse mer kapital, og gjennom denne investeringen vil vi bidra ytterligere til dette, i tråd med vårt formål, sier Conradi.

– Garantiene kan gi låntakere i utviklingsland tilgang til langt mer kapital til en lavere kostnad, gjennom å løfte kredittvurderingen deres til investment grade, sier Conradi.

GGC har også planer om å hjelpe låntakere med å levere en høy standard for rapportering om klimaeffekten av de grønne obligasjonene og lånene de garanterer, slik at grønne obligasjoner og lån til utviklingsland kan bli mer attraktive for investorer.

Powered by Labrador CMS