– Se på henne. Hun er så liten, sier Qadan Mohammed Ahmed (33) om datteren Iqra Ali. Den premature jenta, født i syvende måned, skal ikke få et langt liv.
– Se på henne. Hun er så liten, sier Qadan Mohammed Ahmed (33) om datteren Iqra Ali. Den premature jenta, født i syvende måned, skal ikke få et langt liv.

Store fremskritt for mødre og barn. Men...

300 000 kvinner vil dø i forbindelse med fødsel i år. To millioner spedbarn vil ikke overleve den første uka utenfor mors liv. Qadan Mohammed Ahmed har vært gjennom ni krevende fødsler i et land der helsetjenester er nærmest fraværende. Nå har hun båret frem enda et barn.

Publisert

Tusenårsmål 1

Halvere ekstrem fattigdom
= Målet er oppnådd

I 1990 levde 1,9 milliarder mennesker (47 prosent av verdens befolkning) i ekstrem fattigdom for under 1,25 dollar om dagen, mot 836 millioner i 2015 (14 prosent). En viktig årsak er at store land, som Kina og India, har hatt enorm framgang. Mesteparten av forbedringen har skjedd siden år 2000.

Tusenårsmål 2

Sikre utdanning for alle
= 50 prosent av målet er oppnådd

Andelen barn som går på skole har økt betraktelig siden 2000, men tusenårsmålet om universell utdanning er ikke nådd. Andelen barn som begynner på grunnskolen i utviklingsland har økt fra 83 prosent i år 2000 til 91 prosent i 2015. Den store veksten i andel barn på skole fant sted mellom 1999 og 2004. 57 millioner barn i skolealder går ikke på skole i 2015, mot rundt 100 millioner i år 2000.

Tusenårsmål 3

Styrke kvinners stilling
= 90 prosent av målet er oppnådd

Mange flere jenter går nå på skolen sammenlignet med år 2000. Utviklingslandene som helhet har oppnådd målet om å skape mer likestilling mellom kjønnene i grunnskolen, på videregående skole og innen høyere utdanning. Kvinner utgjør nå 41 prosent av de som jobber i betalte yrker utenom jordbruk. Det er en økning fra 35 prosent i 1990. Kvinners representasjon i parlamenter har blitt styrket i nesten 90 prosent av de 174 landene det eksisterer data på, og gjennomsnittsandelen har nesten doblet seg.

Tusenårsmål 4

Redusere barnedødeligheten
= 70 prosent av målet er oppnådd

På verdensbasis har barnedødeligheten sunket med 50 prosent mellom 1990 og 2015. I 1990 døde 90 av 1000 levendefødte barn før de fylte fem år. I 2015 hadde tallet sunket til 43 av 1000. På tross av befolkningsvekst, har antallet barn som døde før de fylte fem år sunket fra 12,7 millioner på verdensbasis i 1990 til nesten 6 millioner i 2015. Likevel er det et stykke igjen før barnedødelighetsraten fra 1990 synker med to tredeler.

Tusenårsmål 5

Redusere mødredød
= 60 prosent av målet er oppnådd

Antall mødre som dør under svangerskap eller under fødsel har gått ned i alle deler av verden. Siden 1990 har den globale mødredødeligheten sunket med 45 prosent. Det er imidlertid langt igjen før målet om å redusere mødredødeligheten med tre firedeler nås, og tusenårsmål fem er blant målene som har lengst igjen før det blir oppnådd.

Tusenårsmål 6

Bekjempe HIV/AIDS, malaria og tuberkulose
= Målet er oppnådd

Nye hiv-tilfeller sank med 40 prosent mellom år 2000 og 2013, fra rundt 3,5 millioner til 2,1 millioner. Fordi flere får tilgang til behandling er det færre som dør av aidsrelaterte årsaker. Over 6,2 millioner dødsfall grunnet malaria ble forhindret mellom år 2000 og 2015, først og fremst av barn under fem år i Afrika sør for Sahara. Antallet tilfeller av malaria globalt har sunket med 37 prosent og antallet malariadødsfall har sunket med 58 prosent. Dødsraten for tuberkulose-smittede sank med 45 prosent mellom 1990 og 2013.

Tusenårsmål 7

Halvere andelen mennesker uten tilgang til
sikkert drikkevann = Målet er oppnådd

Tusenårsmål syv omfatter flere ulike sider av miljøutfordringene, blant annet vann, situasjonen for slumbeboere, og tap av naturressurser. De siste årene har klimaendringene komplisert arbeidet med målet, men utgangspunktet, å halvere andelen mennesker uten tilgang til sikkert drikkevann er oppnådd.

Tusenårsmål 8

Bygge et globalt partnerskap for utvikling
= Målet har ingen klar og målbar slutt

Målet stiller krav til de rike landene om å gi mer bistand, lette gjeldsbyrden på fattige land og utvikle mer rettferdige handelsregler. Andelen bistandspenger som blir overført fra de rikeste landene til de fattigste økte med 66 prosent (i realverdi) mellom år 2000 og 2014. Samlede bistandsoverføringer i 2014 var rekordhøy med 135,2 milliarder dollar.

Kilde: FN

Det er svalere her inne. Qadan Mohammed Ahmed (33) sitter med en liten bylt i fanget på et dunkelt rom i Somalilands største sykehus. Selv om dét nok er litt behageligere for nyfødte Iqra Ali enn i den brennhete solen utenfor, sliter jenta med å puste. Qadens tiende barn er prematur, født i sjuende måned og veier 500 gram.

I Somalia og her i det nordlige Somaliland finnes svært lite statistikk. Men ifølge sykepleierne på sykehuset er den 33 år gamle nybakte moren et typisk eksempel på en gjennomsnittskvinne i Somalia: Mange fødsler og høy risiko for at barnet dør. Verdens helseorganisasjon (WHO) mener landet er blant de verste i verden på mødre- og spedbarnsdødelighet. Et svakt, eller ikke-eksisterende, helsevesen er en av årsakene, ifølge FN-organisasjonen.

Fem dager gammel

Qadan Mohammed Ahmed har båret frem ti barn i en alder av 33 år. Men tre av barna døde under eller kort tid etter fødsel. Hun forteller at det er andre gang hun har født på et sykehus. De åtte første fødslene skjedde i hjemmet, på landsbygda litt utenfor Hargeisa.

Sammen med mannen lever Qadan et nomadeliv, og som regel bor familien langt unna sykehus eller helsestasjoner. Husdyra, geiter og kameler, bestemmer sammen med værforhold, tørke og vanntilgang hvor familien til enhver tid befinner seg. En fødsel forandrer ikke det; for slik har kvinner båret frem barn i denne delen av Afrika gjennom generasjoner. At ikke alle overlever, det er en del av livets realiteter. Insha`Allah.

– Tre av barna mine er døde. En var død da det kom ut, én døde etter noen timer, og én levde i fire måneder, forteller Qadan og titter ned på lille Iqra Ali:

– Se på henne. Hun er så liten, sier hun ettertenksomt og antyder at hun ikke har stor tro på et langt liv for den lille jenta.

Det har ikke sykehuspersonalet heller.

– Det minste fortidligfødte barnet vi har reddet her ved sykehuset veide 700 gram. Et spedbarn på bare 500 gram… det er veldig lite, sier Faduma Hassan, en av sykepleierne.

Slutter å puste

Den påfølgende natten slutter lille Iqra Ali å puste. Sykepleieren på nattevakt, Barwako Aden, forsøker gjenoppliving, men den lille jenta dør. Fem dager gammel.

– Det var ekstremt liten sjanse for at hun skulle overleve, sier sykepleier Barwako til Bistandsaktuelt.

– Dette er dessverre ikke uvanlig her. En av mine kusiner har vært gravid 22 ganger, og vært gjennom 19 fødsler. Seks av barna lever i dag. Hun er snart 40 år og nå er hun gravid igjen, kommenterer en av de andre sykepleierne på morgenvakt den triste beskjeden.

Dagen etter at lille Iqra Ali dør snakker Bistandsaktuelt igjen med moren Qadan Mohammed Ahmed. Hun har båret frem ti barn, fire av dem er døde.

– Hun var så liten. At hun ikke greide seg er ikke så overraskende. Men det er veldig trist. Nå sitter jeg her med melk i brystene og kjenner på sorgen, sier Qaden stille:

– Men livet må gå videre. Mange har opplevd det jeg opplever nå. Det skjer igjen og igjen. Men en kvinne skulle ikke bli frarøvet sitt barn. Når man har båret på et liv, inni seg i så mange måneder, burde man få oppleve gleden ved et nytt liv. Det hadde vært rettferdig, Insha`Allah.

En vellykket kampanje

Det var i 2000 FNs medlemsland vedtok Tusenårsmålene (Millenium Development Goals - MDG) for å bekjempe fattigdommen i verden - med frist til 2015. Norge var blant de landene som jublet over vedtaket, og som lovet å bidra til finansieringen. Redusert barne- og mødedødelighet har vært en viktig satsing i norsk utviklingspolitikk det siste tiåret.

Tross en betydelig fremgang i antall mødre som overlever svangerskap og fødsel de siste tiårene, har verden fortsatt ikke klart å oppfylle tusenårsmålet om bedret mødrehelse. Dét er en av konklusjonene i FNs sluttrapport som kom tidligere i sommer.

  • I 1990 døde 380 kvinner per 100 000 levendefødte barn. Målet var å få tallet ned til 95 innen 2015, men fortsatt dør 210 kvinner per 100 000 levendefødte barn.
  • Fortsatt dør nærmere 300 000 kvinner årlig i forbindelse med graviditet eller fødsel.

Det er store variasjoner fra land til land men hele 96 land anslås å ville trenge mer enn 20 år etter 2015 for å nå målet. En viktig årsak til manglende fremgang er at bare én av tre kvinner på landsbygda i fattige land får tilstrekkelig helsehjelp under svangerskapet. Tilgangen på helsestasjoner og personell er ofte svært begrenset, og terskelen for å søke hjelp kan være høy.

Den første dagen

Den første dagen, uken og måneden er mest kritisk i et barns liv. I 1990 døde 12,7 millioner barn i verden før de fylte fem år. Det tallet er nå nesten halvert, men av de nesten seks millioner barna som ikke vil få oppleve sin femte fødselsdag i 2015, vil en million ta sitt første og siste pust den dagen de blir født. Ytterligere en million vil dø den første uka, ifølge MDG-rapporten.

  • Nesten halvparten av barna som skal dø før fylte fem år i 2015; til sammen 2,8 millioner babyer, vil dø i løpet av nyfødtperioden, de første 28 dagene av livet.
  • Selv om barnedødeligheten er redusert med mer enn 50 prosent de siste 25 årene - fra 90 til 43 dødsfall per 1000 levendefødte barn - er ikke Tusenårsmålet på to tredjedelers reduksjon nådd.

I Afrika sør for Sahara; i land som Niger, Mali, Den sentralafrikanske republikk og DR Kongo er mødre- og barnedødeligheten fortsatt alarmerende høy. Der får bare ytterst få kvinner nødvendig helsehjelp i forbindelse med svangerskap. Og som Bistandsaktuelt tidligere har skrevet ligger Somalia helt på bunn av lista. Ifølge beregninger fra WHO (det finnes ikke reelle tall; journ.anm) dør 850 somaliske kvinner per 100 000 levendefødte barn, og 146 barn per 1000 fødte vil dø før fylte fem år.

Powered by Labrador CMS