Andreas Dahl-Jørgensen (midt i bildet), her avbildet i Etiopia, er avdelingsdirektør for klima og skoginitiativet (KOS) i Klima- og miljødepartementet. Dahl- Jørgensen har tidligere hatt en direktørstilling i Climate Advisers Inc og bidratt til at selskapet har fått lukrative kontrakter med norske myndigheter.

Climate Advisers-avsløringene:

Gikk fra KLD til direktørjobb i Climate Advisers – og tilbake igjen. Nå leder han den norske skogsatsingen

Han gikk fra Klima- og miljødepartementet til det private konsulentselskapet og jobbet opp mot norske myndigheter. Nå er han tilbake i departementet og leder avdelingen som har stått sentralt i tildelingen av lukrative oppdrag til Climate Advisers.

Publisert Oppdatert

Avdelingsdirektør Andreas Dahl-Jørgensen i Klima- og miljødepartementet, som leder klima- og skoginitiativet, har ikke ønsket å gi noe intervju til Panorama om sin rolle i Climate Advisers. Navnet hans har dukket opp en rekke ganger mens redaksjonen har jobbet med saken. Han har stått som kopimottaker av en mengde av sakens dokumenter gjennom en årrekke. Han leder fagavdelingen som har ansvaret for saken i KLD. Og han har behandlet redaksjonens forespørsler om innsyn i dokumenter.

Ser man på Dahl-Jørgensens CV, kommer det frem at han jobbet som rådgiver i KLDs skogsatsing da Climate Advisers fikk sine første avtaler med norske myndigheter, og han jobbet konkret med avtaler der selskapet var underpartner og fikk en del av midlene. Deretter flyttet han til USA og tok seg jobb i konsulentselskapet, hvor han fikk en direktørstilling.

Dette er saken:

  • Den amerikanske stiftelsen Climate Advisers Trust (CAT) fikk fra 2019-2020 70 millioner i tilskudd for å bidra til å redusere avskogingen i fattige land.
  • Stiftelsen kjøpte tjenester for over 20 millioner kroner fra firmaer som sjefen i stiftelsen eide. Norad mener de ikke ble informert om sjefens eierforhold i et av firmaene. Norad vet ikke hvor mye av tilskuddet som er tatt ut i fortjeneste og lønn, da de har ikke fått regnskapene fra firmaene.
  • Grunnlegger og sjef av CAT fikk om lag 12 millioner kroner i lønn på tre år fra den ideelle stiftelsen. Han har tidligere hevet honorar tilsvarende over 30 000 kroner dagen.
  • Norad mener det er vanskelig å peke på resultater av prosjektet.
  • CAT avviser anklagene fra Norad, men Norad har fått betalt tilbake totalt 1,6 millioner kroner.
  • Konsulentfirmaet Climate Advisers Inc og stiftelsen Climate Advisers Trust har til sammen fått utbetalt over 177 millioner kroner fra bistandsbudsjettet.

Les hovedsaken om Operation Sunlight her.

Der jobbet han med de avtalene som var finansiert av Norge, og bidro også til at selskapet fikk nye kontrakter med norske myndigheter.

KLD understreker overfor Panorama nyheter at de anså konsulenttjenestene til Climate Advisers som svært verdifulle, og at innsatsen deres har hatt global betydning for redusert avskoging. Men vi får ikke noe intervju med departementet om rollene til Dahl-Jørgensen.

I en skriftlig redegjørelse forteller KLD at Dahl-Jørgensen i Climate Advisers jobbet som konsulent på en avtale der selskapet var underleverandør i konsortium ledet av Meridian Institute.

«Han var i den perioden bl.a. sentral i framforhandlingen av New York Declaration on Forests i 2014, og leverte også viktige bidrag til arbeidet med global oppslutning om skog og etterspørsel etter REDD+ og arbeidet med avskogingsfrie forsyningskjeder», heter det i redegjørelsen.

Etter et opphold i India kom Andreas Dahl-Jørgensen tilbake til Norge. Han fikk på ny jobb i KLD, først som fagdirektør og siden som avdelingsdirektør med ansvar for klima- og skoginitiativet. Dokumentene i saken forteller at Dahl-Jørgensens avdeling har vært pådrivere for nye kontrakter til Climate Advisers, mens fagfolk i Norad har advart en rekke ganger i løpet av de siste årene. Men Dahl-Jørgensen vil ikke stille til intervju om årsaken.

Fristilt, men ikke «inhabil»

I den skriftlige redegjørelsen forteller KLD at Dahl-Jørgensen da han tiltrådte stillingen i KLD, selv ba om å «fristilles fra beslutninger om finansiering til CA». KLD godtok det, men presiserte at han som hovedregel ikke selv kunne bestemme hvilke arbeids- eller ansvarsområder han kunne jobbe på.

Det ble aldri gjort en formell habilitetsvurdering.

Panorama har lagt problemstillingen frem for professor emeritus Jan Fridthjof Bernt, som er spesialist i offentlig rett og kjenner habilitetsreglene i forvaltningsloven godt.

Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt er spesialist i offentlig rett og kjenner habilitetsreglene i forvaltningen godt. Foto: Bjørn Erik Larsen / Bergens Tidende / NTB

Bernt er tydelig på at det ikke er lovmessige krav til karantenebestemmelser ved en overgang fra en rådgiverstilling slik Dahl-Jørgensen hadde i 2012, selv om han gikk til et konsulentselskap departementet hadde avtale med.

Da han kom tilbake til departementet, ble det heller ikke brutt noen regler. Men professor Bernt har en liten advarsel:

– Departementet ser åpenbart at avdelingsdirektørens tidligere tilknytning til dette selskapet i alle fall kan medføre at han blir inhabil i saker som angår dette, men velger å ikke foreta noen formell inhabilitetsvurdering. Dette oppfatter jeg som legitimt og klokt, også av hensyn til bistandsordningens allmenne omdømme. Men da er det også nødvendig at de er konsekvente i sin tilnærming, både når det gjelder hvilke saker det er tale om, og hvordan man praktiserer denne begrensningen.

Krysset grense

Når Panorama nyheter har jobbet med saken, ser vi at Dahl-Jørgensen står midt i strømmen av saksdokumenter som angår sin gamle arbeidsplass. Han får kopier av de fleste dokumentene. Han har også behandlet redaksjonens innsynskrav om håndteringen av Climate Advisers.

Her krysses en tydelig grense, mener Jan Fridthjof Bernt.

– Dette er ikke akseptabelt. Reglene om inhabilitet i forvaltningsloven regulerer ikke bare hvem som kan treffe vedtak i en sak, men avgrenser også hvem som overhodet kan ha noen rolle ved saksbehandlingen, sier han.

Hvis departementet mener det er riktig å «fristille» avdelingslederen «fra beslutninger om finansiering til» dette selskapet bør det, ifølge professoren, også gjelde deltakelse i all annen sakshåndtering.

Dahl-Jørgensen, øverst til venstre, på delegasjonsreise til Indonesia med blant andre klimaminister Espen Barth Eide. Indonesia er et av de viktigste samarbeidslandene i den norske skogsatsingen.

Dette punktet kommenterer Ragnhild Eikenes i departementets kommunikasjonsavdeling slik:

– KLD mener embetsverket her har opptrådt i tråd med vurderingen som ble gjort da Dahl-Jørgensen tiltrådte. At han var fristilt fra beslutninger om finansiering, betød ikke at han skulle ekskluderes fra all kommunikasjon med Climate Advisers, eller få høre om deres arbeid. Det ville verken vært praktisk mulig som nestleder/leder av klima- og skoginitiativet eller ønskelig sett fra KLDs synspunkt.

Panorama har også spurt KLD om departementet kan se noen læringspunkter i denne saken.

«Nei, ikke på dette punktet. Vår vurdering er at både KLD og Dahl-Jørgensen har opptrådt korrekt, og vi mener rollen til Dahl-Jørgensen har vært uproblematisk gjennom perioden. Departementet ønsket hans bidrag mens han var i CA, og ansatte ham i 2017 som fagdirektør/nestleder, og etter hvert avdelingsdirektør i Klima- og skoginitiativet », heter det i den skriftlige redegjørelsen.

Powered by Labrador CMS