Malawi har ca. 18 millioner innbyggere, er et av verdens fattigste land, og blant de ti landene med flest antall trafikkdrepte (over 30 drepte per 100 0000 innbyggere, Norge: under 2 per 100 000). Trafikkulykken på bildet førte ikke til dødsfall. Foto: Ken Opprann

Trafikkskadde i Malawi: Overraskende mye alkoholbruk

KRONIKK: Et av landene i verden hvor det er aller farligst å ferdes i trafikken er Malawi. Nylig har norske og malawiske forskere samarbeidet om en studie med mål om å frembringe viktig ny kunnskap om årsaker. Det viste seg at veldig mange trafikkskadde hadde alkohol i blodet.

Publisert

Hvert år dør ca. 1,3 millioner mennesker i verden i trafikkulykker, mens 30-50 millioner blir skadet. FN annonserte i 2010 en plan for halvering av dødsulykkene innen 2020 (bærekraftsmål 3, delmål 3.6). Siden den gang har dødsfallene gått ned i mange høyinntektsland, men økt i lav- og mellominntektsland. Totalt antall dødsfall er derfor uendret.

Nærmere 90 prosent av dødsulykkene skjer i lav- og mellominntektsland. Den stadige økningen i trafikkulykker i disse landene, fører til betydelig belastning på helsevesenet, som allerede er kraftig overbelastet med manglende ressurser.

Malawi har ca. 18 millioner innbyggere, er et av verdens fattigste land, og blant de ti landene med flest antall trafikkdrepte (over 30 drepte per 100 0000 innbyggere, Norge: under 2 per 100 000). God statistikk over årsakene til ulykkene har manglet, for eksempel har omfanget av alkoholrelaterte ulykker vært ukjent.

For å øke kunnskap om årsaken til trafikkulykker i Malawi, har forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) og Oslo universitetssykehus (OUS) samarbeidet med sentralsykehuset Kamuzu Central Hospital (KCH) i Lilongwe. De tre institusjonene undersøkte nylig omfanget av alkoholrelaterte trafikkulykker. Hovedsponsor for prosjektet var Verdensbankens flergiverfond Global Road Safety Facility, etablert for å hjelpe myndigheter i fattige land med utvikling av programmer for veitrafikksikkerhet.

Gjennomføring av prosjektet

Til sammen deltok 1251 trafikkskadde pasienter over 18 år i undersøkelsen, som utgjorde cirka 95 prosent av de som ble spurt. Alle var innlagt ved akuttavdelingen på KCH, i en tre-månedersperiode. (Deltagelse var frivillig, alle persondata anonymisert.) Alle typer trafikanter ble inkludert. Blant dem motorvognførere, motorsyklister, syklister, passasjerer og fotgjengere.

Dette var første gang alkohol ble målt hos trafikkskadde pasienter i Malawi. For de fleste ble det foretatt en pusteprøve, slik vi kjenner det fra politiets hjemlige alkohol-tester. Hos alvorlig skadde som ikke kunne avgi pusteprøve ble det tatt spyttprøve. Informasjon om blant annet ulykken, sted, skadeomfang og rehabiliteringsmuligheter ble registrert.

Overraskende høyt funn av alkohol

Her er noen av funnene:

  • Alkohol ble påvist hos 21 prosent av pasientene. Blant disse var det flest menn. Høyest forekomst var det i aldersgruppen 25-44 år, samt hos de uten utdannelse.
  • Hos nærmere 42 prosent av fotgjengerne ble det påvist alkohol. Tilsvarende gjaldt for hver femte yrkessjåfør (Figur 1)
  • Det var flest alkoholrelaterte ulykker på nettene i helgene (Figur 2).
  • Cirka 40 prosent av pasientene ankom KCH minst 3 timer etter ulykken.

Omfanget av alkoholrelaterte trafikkulykker i Malawi er sannsynligvis også en realitet i mange andre lav- og mellominntektsland.

Kommentarer - tiltak

Prosjektet ble avsluttet med formidling av resultatene på et virtuelt seminar arrangert av Verdensbanken for representanter fra flere malawiske departementer, politi, vegmyndigheter, sykehus, presse, Folkehelseinstituttet i Malawi, den norske ambassaden, med flere. Representanter fra Uganda og Sør-Afrika var også tilstede.

Flere tiltak som kan redusere ulykkestallene, ble samtidig presentert:

  • Mange malawiske sjåfører kjenner ikke til lovlig promillegrense (0,8 promille), eller økt ulykkesrisiko ved alkoholbruk i trafikken. Myndighetene må sette i gang omfattende tiltak med informasjon om promillegrenser og den økte risikoen alkoholbruk representerer for sjåfører, passasjerer og fotgjengere i trafikken. Informasjonen må ut til undervisningsinstitusjoner og media.
  • Myndighetene må ta initiativ til å redusere promillegrensen til 0.5, et nivå som er anbefalt av WHO. Lavere promillegrense bør innføres for yrkessjåfører, som praktiseres i mange land, bla. USA. Alle endringer må kombineres med omfattende informasjonskampanjer.
  • Politiet må få tilstrekkelig ressurser i form av testutstyr og mannskap, ha hyppige kontroller i tidsrom med dokumentert høyt antall alkoholrelaterte trafikkulykker. Straffereaksjoner for promillekjøring bør skjerpes.
  • Fotgjengere er en sårbar gruppe. De har ingen promillegrense, men undersøkelsen påviste en høy andel alkoholpåvirkning i denne gruppen. Studier har vist at skadeomfang hos fotgjengere med alkohol, er større enn i gruppen uten. Fotgjengerfelt, opplyste overgangsfelt med humper foran, samt refleksutstyr for alle myke trafikanter må prioriteres, samt hjelm for syklister/motorsyklister.

Tiltakene vil kreve økte ressurser i form av personell og økonomiske tilskudd. Hvis myndighetene skal prioritere dette innenfor sine trange budsjetter, vil det trolig kreve ekstern støtte. Trafikkulykker koster samfunnet enormt: Sykehusbehandling, etterforskning, rehabilitering, tapt arbeidsfortjeneste (25-45 tapte arbeidsår i de fleste alvorlige ulykker), tap av forsørgermulighet, mm.

En beregning av hva trafikkulykker koster for Malawi, vil være viktig for myndighetene, i tillegg til anslag for kostnadsbesparelser ved prioritering av effektive sikkerhetstiltak, sparte liv, redusert antall ulykker, uførhet og tragedie for den involverte og familien. Slike beregninger er utført for flere lav- og middelinntektsland (Bloomberg, 2017).

Les mer:

The High Toll of Traffic Injuries: Unacceptable and Preventable (worldbank.org - 2017)

Norsk lege går i bresjen for nytt malawisk spesialsykehus for trafikkofre

Powered by Labrador CMS