– Banken har operert i en ekstremt utfordrende situasjon, som verken vi eller banken kunne forutsett, sier Norfunds Ylva Lindberg om det statlige fondets eierforhold i Yoma Bank. Det var stille utenfor forretningsbankens filial i Yangon da Bistandsaktuelt besøkte stedet i april 2021. Foto: Phoe Lone
– Banken har operert i en ekstremt utfordrende situasjon, som verken vi eller banken kunne forutsett, sier Norfunds Ylva Lindberg om det statlige fondets eierforhold i Yoma Bank. Det var stille utenfor forretningsbankens filial i Yangon da Bistandsaktuelt besøkte stedet i april 2021. Foto: Phoe Lone

Norfunds Myanmar-dilemma:

– Det enkleste ville nok være å trekke seg helt ut

Ny dokumentlekkasje avslører at en Norfund-deleid bank samhandler med selskaper eid av juntaen i Myanmar. – En betydelig omdømmerisiko for Norfund, sier Justyna Gudzowska i den Washington-baserte organisasjonen The Sentry.

Publisert Oppdatert

Yoma Bank, hvor det statlige norske investeringsfondet Norfund har eierandeler, samhandler med Innwa Bank – som eies av militærkonglomeratet Myanmar Economic Corporation (MEC) – til tross for at banken er sanksjonert av USA, Storbritannia og EU.

Ifølge Justice for Myanmar (JFM), avslører dokumenter varslernettstedet Distributed Denial of Secrets (DDoS) har fått tilgang til at Innwa Bank er en sentral finansinstitusjon for juntaen. Aktivistgruppa mener dokumentene viser at militæret bruker banken til å betale lønn til offiserer og til å overføre midler mellom militære enheter. Funnene underbygges i en rapport fra FNs Independent International Fact-Finding Mission, som har fastslått at banken bidrar til å opprettholde juntaens økonomiske interesser.

Dokumentene inkluderer blant annet mer enn 200 transaksjoner mellom Innwa Bank og Yoma Bank, som i all hovedsak fant sted etter militærkuppet.

Dokumentene viser også at det junta-deleide mobilselskapet Mytel har en bankkonto hos Yoma Bank, hvor det står 10 millioner amerikanske dollar.

– Et nøkkelverktøy for juntaen

Situasjonen i Myanmar tilspisser seg dag for dag, og det er stadig flere bevis for at militæret er skyldig i forbrytelser mot menneskeheten. Som Bistandsaktuelt tidligere har omtalt, mener FNs uavhengige etterforskningsmekanisme at militært personell står bak drap, tortur og seksuelle overgrep mot sivile. Og siden kuppet for halvannet år siden, skal mer enn 2400 mennesker være drept og minst 16 000 regimekritikere være fengslet, ifølge organisasjonen Assistance Association for Political Prisoners.

Aktivistgruppa JFM mener dokumentlekkasjen viser transaksjoner til og fra militært personell, samt til og fra militærtilknyttede selskaper som Best Oil og Pinnacle Asia.

Oljeimportøren Best Oil skal ifølge JFM være «medlem av juntaens styringskomité for kjøp av brenselolje fra Russland». Og som Bistandsaktuelt tidligere har omtalt, kan mobiltårn-selskapet Pinnacle Asia knyttes til juntaleder Min Aung Hlaings datter.

Da Yoma Bank i 2020 utstedte et lån til Pinnacle Asia for å bygge mobiltårn for mobilselskapet Mytel, var det juntasjefens datter som undertegnet lånepapirene.

Innwa Bank er et nøkkelverktøy for juntaen, og bidrar til å finansiere forbrytelser mot menneskeheten. Dersom Norfund ikke kan stoppe Yoma Bank fra å handle med Innwa Bank, eller å tilby tjenester til militær-bedrifter som Mytel, må det norske fondet selge seg ut på en ansvarlig måte, sier JFM-talsperson Yadanar Maung til Bistandsaktuelt.

Norfund: – Kan ikke nekte noen en konto

Som svar på kuppet i fjor, innførte USA, Storbritannia og EU sanksjoner mot Myanmar-militærets forretningskonglomerat Myanmar Economic Corporation (MEC) i mars i år.

I følge bedriftsregistre i Myanmar, eier MEC 99 prosent av Innwa Bank, et eierforhold som allerede i 2019 ble påpekt av FNs Fact Finding Mission. Siden militærets forretningsimperium er på sanksjonslister, er også Innwa Bank rammet av sanksjoner.

USAs «50%-regel» sier for eksempel at selskaper som eies 50 prosent eller mer av et sanksjonert selskap, skal anses som sanksjonert, også om selskapet ikke er listeført. Og EUs sanksjonsregler påpeker at finansinstitusjoner har et selvstendig ansvar for å utføre bakgrunnssjekk på eierskapstrukturer.

– Vår vurdering er at et krav om at banken må unngå at noen av deres 950 000 kunder igjen har et kundeforhold til et selskap som kan knyttes til militæret, i praksis ville gjøre det umulig å operere som bank i Myanmar, sier Norfunds Ylva Lindberg.

På spørsmål om Yoma Bank overholder EUs sanksjonsregler, svarer Lindberg «så langt vi kjenner til». Lederen for Norfunds strategi- og kommunikasjonsavdeling påpeker også at banken ikke tilbyr lån til sanksjonerte personer eller selskaper.

– Ifølge Yoma Bank er det i strid med Myanmars lover å blokkere transaksjoner mellom kunder i Yoma Bank og Innwa Bank med mindre kontoene er svartelistet av landets sentralbank, sier Lindberg.

– Dokumentlekkasjen viser at Mytel har en konto i Yoma Bank med en saldo på mer enn 10 millioner dollar. I april 2021 uttalte du at banken hadde begynt å bruke FNs Fact-Finding-rapport for bakgrunnssjekker. Hvorfor tilbyr Yoma Bank da fortsatt banktjenester til Mytel?

– I februar 2021 fant banken ut at det blant kundene var seks selskaper på FN-rapportens «gråliste» for tilknytning til militæret, og at Mytel er et av disse selskapene. Banken informerte da Norfund om at den ville følge ekstra med på disse. Siden den gang har Myanmars myndigheter gjort det klart for bankens ledelse at banken ikke har juridisk eller regulatorisk grunnlag for å nekte selskaper å ha en konto, sier Lindberg.

Under Norfundkonferansen i sommer inviterte lederen for Norfunds strategi- og kommunikasjonsavdeling Ylva Lindberg (t.v) til en panelsamtale om hvordan næringsaktører skal forholde seg til krevende markeder. I det som var døpt «Should I stay or should I go»-samtalen, løftet Lindberg fram viktigheten av å være en langsiktig investor, som fortsetter engasjementet også når kriser oppstår. Foto: Espen Røst
Under Norfundkonferansen i sommer inviterte lederen for Norfunds strategi- og kommunikasjonsavdeling Ylva Lindberg (t.v) til en panelsamtale om hvordan næringsaktører skal forholde seg til krevende markeder. I det som var døpt «Should I stay or should I go»-samtalen, løftet Lindberg fram viktigheten av å være en langsiktig investor, som fortsetter engasjementet også når kriser oppstår. Foto: Espen Røst

The Sentry: – Betydelig omdømmerisiko

Denne uken annonserte den australske storbanken ANZ – som også kritiseres av Justice for Myanmar for å samhandle med juntaen – at den grunnet «økt operasjonell kompleksitet de siste månedene» akter å avslutte sitt Myanmar-engasjement.

Justyna Gudzowska, direktør for Illicit Finance Policy i organisasjonen The Sentry ser ikke at Yoma Banks samhandling med Innwa Bank er brudd på EUs eller USAs sanksjoner.

Justyna Gudzowska, direktør for Illicit Finance Policy i organisasjonen The Sentry.
Justyna Gudzowska, direktør for Illicit Finance Policy i organisasjonen The Sentry.

– Men at Yoma Bank samhandler med et selskap som er sanksjonert av EU, USA, og Storbritannia, bidrar til betydelig omdømmerisiko for Norfund, sier Gudzowska.

Juristen, som tidligere har vært utnevnt av FNs generalsekretær Ban-Ki Mon for å rådgi FNs sikkerhetsråd om terrorfinansiering til IS og al-Qaida, har tidligere jobbet i det amerikanske finansdepartementet med økonomiske sanksjoner (OFAC). Før hun begynte i The Sentry, en Washington-basert organisasjon som jobber for å bekjempe kleptokrati, ledet hun storbanken Morgan Stanleys sanksjonsarbeid globalt.

Bistandsaktuelt spør hva hun tenker om at det junta-deleide selskapet Mytel har en konto med en saldo på 10 millioner dollar i Yoma Bank – om det er forenelig med å ivareta OECDs, FNs eller Norfunds egne retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

– Norfund bør nøye vurdere om Mytel og andre militærtilknyttede selskaper og enkeltpersoner kan betjenes av Yoma Bank, og også vurdere om investeringen i banken bryter med Norfunds egen ESG-policy, som jo identifiserer menneskerettigheter som et tverrgående hensyn, sier Gudzowska.

Hun fremholder at Norge blir sett som en ledestjerne for ansvarlige investeringer, og påpeker at den nye norske åpenhetsloven har forsterket dette bildet ytterligere.

– Spesielt når det gjelder investeringer i selskaper som samhandler med militærtilknyttede selskaper eller enkeltpersoner, er dette noe Norfund burde vurdere. Kanskje Norfund kan be Yoma Bank om å heve sine standarder, og implementere klarere retningslinjer for samhandling med selskaper som Mytel. Gitt at juntaen begår nye grusomheter hver eneste dag, står bak forbrytelser mot menneskeheten, vil dette være logisk måte å manøvrere i dette landskapet på nå, sier Gudzowska.

Norfund: – Mest ansvarlig å være investert

Gudzowska sier det blir mer og mer krevende for utenlandske selskaper eller fond å investere i Myanmar, uten å bidra til juntaøkonomien.

Fakta:

  • ESG er en forkortelse for Environmental, Social and Governance, på norsk Miljø- , Sosiale- og Forretningsetiske forhold. Ofte blir ESG omtalt som bærekraftighet, som handler om hvordan et selskaps produkter og tjenester bidrar til bærekraftig utvikling. ESG handler også om risikostyring, hvordan virksomheten innrettes for å minimere negativ påvirkning på samfunn og miljø.
  • Due Diligence, eller selskapsgjennomgang, er en metode for å samle inn og analysere informasjon om et selskap. En selskapsgjennomgang kan blant annet være med på å avdekke og håndtere ulike former for miljø- og samfunnsrisiko. Et miljø- og sosialt styringssystem (ESMS) hjelper selskaper til å forutse, unngå, minimere og kompensere for miljømessige og sosiale risikoer.

– Men det er også avgjørende at ansvarlige investorer fortsetter å ha en viss tilstedeværelse for å demme opp for mindre ansvarlige aktører fra Russland eller Kina. Så Norfund bør ikke selge seg ut umiddelbart. Hvis jeg skulle gi fondsledelsen et råd, burde de presse banken til avbryte transaksjoner med enheter som kan knyttes til militæret. Hvis dette ikke er mulig, kan et alternativ være å selge seg ut av banken. Men et eventuelt utsalg må selvfølgelig gjøres på en ansvarlig måte, sier Gudzowska.

Ylva Lindberg sier at Yoma Bank siden kuppet har stått i en ekstremt krevende situasjon, som Norfund ikke kunne forutse da investeringen ble gjort i 2020.

– Men banken har navigert endrede krav fra myndighetene og nye internasjonale sanksjoner, og samtidig gjort framskritt med å få på plass systemer for å kunne ivareta Norfunds forventninger, sier Lindberg.

Hun sier Norfund har klare krav til bankens rutiner for å sikre høye ESG-standarder.

– Norfund støtter banken i dette arbeidet, men som minoritets-investor kan vi ikke gå inn i driften av selskapet, og operative beslutninger må selvsagt overlates til ledelsen. Banken har vært i en kontinuerlig prosess for å forbedre sitt arbeid med anti-hvitvasking (AML) og «kjenn din kunde» (KYC). Banken er blant annet i ferd med å ta i bruk ny programvare som vil gjøre dem i stand til å digitalt sjekke nåværende og mulige kunder opp mot sanksjonslister og mot WorldCheck, en database med oversikt over «politisk utsatte personer» (PEP), brukt over hele verden for å håndtere risiko.

– Situasjonen i Myanmar tilspisser seg dag for dag. Hva skal til for at dere selger dere ut?

– Vår vurdering er at banken fortsatt har en viktig rolle å spille gjennom å holde liv i virksomheter i Myanmar som gir jobb til mennesker som ellers ville havne i fattigdom, og at banken gjør dette på en måte som opprettholder høye standarder, til tross for svært krevende omstendigheter, sier Lindberg.

Hun påpeker at banken betjener en rekke kunder som ikke har en relasjon til militæret.

– Det enkleste valget for en investor under omstendigheter som Yoma Bank står overfor, ville nok være å trekke seg ut – slippe å forholde seg til disse dilemmaene. Vår vurdering per i dag, er at det ansvarlige valget for Norfund er å fortsatt være investert. Men gitt den ekstremt ustabile situasjonen i Myanmar, er det ikke mulig å gi et definitivt svar på hva vi vil gjøre fremover, sier Lindberg.

Yoma Bank har ikke svart på Bistandsaktuelts henvendelse om denne saken.

Powered by Labrador CMS