I store deler av verden opplever unge flere barrierer for tilgang til grunnleggende informasjon og tjenester som er nødvendig for å oppnå seksuell og reproduktiv helse, inkludert seksualitetsundervisning som legger vekt på menneskerettigheter og likestilling, skriver artikkelforfatterne. Bildet viser  undervisning av jenter fra en av urfolksgruppene i Colombia. Foto: UNFPA
I store deler av verden opplever unge flere barrierer for tilgang til grunnleggende informasjon og tjenester som er nødvendig for å oppnå seksuell og reproduktiv helse, inkludert seksualitetsundervisning som legger vekt på menneskerettigheter og likestilling, skriver artikkelforfatterne. Bildet viser undervisning av jenter fra en av urfolksgruppene i Colombia. Foto: UNFPA

Seksualitetsundervisning utenfor klasserommet – for å sikre unges helse og rettigheter

MENINGER: Verden over stenges skoler, aktiviteter for ungdom og lokale helsestasjoner. FN forventer at pandemien vil øke antallet uønskede graviditeter og at titalls millioner flere blir utsatt for kjønnsbasert vold . Å gi unge informasjon om seksuell og reproduktiv helse også utenfor skolesystemet er viktigere enn noensinne.

Publisert

Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates og at de som trenger det mest, skal nås først. I tråd med dette prinsippet lanserer FN nye retningslinjer som skal bidra i å styrke den globale innsatsen for å nå ut til marginaliserte grupper av barn og unge utenfor skolen med seksualitetsundervisning som kan beskytte deres helse og rettigheter.

Hva er utfordringen?

Fortsatt står millioner av jenter hvert år i fare for alvorlige fødselskomplikasjoner som et resultat av tidlig og uønskede svangerskap og menneskerettighetsbrudd som barneekteskap, kjønnsbasert vold og omskjæring. Årets tilstandsrapport fra UNFPA om verdens befolkning viser blant annet at det hver dag blir inngått 33 000 barneekteskap og at 200 millioner jenter og kvinner i dag lever med konsekvensene av en eller annen form for omskjæring.
I store deler av verden opplever unge flere barrierer for tilgang til grunnleggende informasjon og tjenester som er nødvendig for å oppnå seksuell og reproduktiv helse, inkludert seksualitetsundervisning som legger vekt på menneskerettigheter og likestilling.

Utfordringene er størst blant unge fra marginaliserte og sårbare grupper, blant annet de som er på flukt, de som lever med HIV eller har høyere risiko for å få det, seksuelle minoriteter, eller barn og ungdom med funksjonsnedsettelse. Disse er blant dem som har høyest risiko for å oppleve menneskerettighetsbrudd, vold, diskriminering og stigma, og andre forhold som påvirker unges helse. Av de over 250 millionene barn og unge som ikke går på skole er disse gruppene overrepresentert.

Seksualitetsundervisning må nå utenfor klasserommet

Barn og unge har rett på en helhetlig seksualitetsundervisning som skal bidra til kunnskap, holdninger, ferdigheter og verdier for å sikre god helse, trygge liv og at de skal kunne inngå sunne relasjoner basert på respekt og tillit. Ifølge FNs retningslinjer må undervisningsopplegget være basert på et solid kunnskapsgrunnlag, forankret i læreplaner og være tilpasset alder. Det å lære om seksualitet på en trygg måte som inkluderer temaer som likestilling, respekt, trygghet og samtykke har vist seg å ha flere positive effekter blant unge. Det kan bidra til økt integritet og selvtillit, positive holdninger til likestilling og unges rettigheter, mindre kjønnsbasert vold, økt kunnskap og bruk av prevensjon og reduksjon i seksuelt overførbare sykdommer inkludert HIV.

I mange land er skolen den viktigste arenaen for undervisning om seksuell og reproduktiv helse, men undervisningen preges ofte av alvorlige mangler. Den blir ofte nedprioritert av skoleledere, blir gitt av lærere som mangler kompetanse, og preges av feilinformasjon og forsterking av tradisjonelle kjønnsroller. Samtidig er ikke barn og unge en homogen gruppe, men har ulike behov.

For at ingen skal falle utenfor, må undervisningen tilpasses den enkeltes behov og leveres der de er. Hvis man skal nå dem som er mest utsatt for rettighetsbrudd, må seksualitetsundervisning også bli tilbudt til de som ikke er på skolebenken. Livsviktig kunnskap om seksualitet må leveres på steder som lokale helsesentre eller ungdomsklubber, i fengsel, i flyktningleirer eller andre steder, i tillegg til i skolen. De som underviser og tilrettelegger for læring må få god opplæring, veiledning og et støtteapparat som gjør dem kompetente og trygge i rollen. Helt sentralt er det at det skapes et trygt rom der barn og unge kan dele og diskutere åpent, og der taushetsplikt blir overholdt. Spesielt viktig er dette for personer som har opplevd tillitsbrudd og maktmisbruk.

Økt behov for kunnskap om seksualitet

Pandemien verden står i forverrer tilgangen på viktige helsetjenester og informasjon for unge. I tillegg fører stenging av skoler og helseprogrammer til at enda flere ikke har tilgang til informasjon og tjenester som kan beskytte deres seksuelle og reproduktive rettigheter. UNFPA forventer at en gjennomsnittlig nedstenging og restriksjoner som forverrer tilgangen på helsetjenester vil resultere i en økning på 31 millioner ofre for kjønnsbasert vold og syv millioner uønskede graviditeter.

Nå som FN har laget nye retningslinjer gis organisasjoner og myndigheter veiledning for å oppfylle disse forpliktelsene, også utenfor skolen. Den inneholder retningslinjer og metoder for seksualitetsundervisning som er tilpasset spesifikke behov for ulike grupper av barn og unge som ofte opplever stigma og diskriminering. I tillegg gis det veiledning til bruk av digitale plattformer og teknologi, noe som har vist seg spesielt viktig å benytte under pandemien. Det legges vekt på at alle unge har rett på kunnskap for å beskytte sin seksuelle og reproduktive helse og sine rettigheter, uavhengig seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Behovet er stort for å utvide seksualitetsundervisning utenfor klasserommet slik at alle barn og unge kan bestemme over egen kropp og ta informerte valg om hvordan de ønsker å leve sine liv. Dette er avgjørende for å oppnå forpliktelsene i bærekraftagendaen, oppnå universell helsedekning og å fullføre handlingsprogrammet for konferansen om befolkning og utvikling (ICPD) som fremmer seksuell og reproduktiv helse.

Powered by Labrador CMS