Atlas-alliansen har i mange år jobbet sammen med lokale organisasjoner for å bedre funksjonsnedsattes livssituasjon i utviklingsland. Men i Malawi gikk mye galt. Norske bistandspenger ble misbrukt i stedet for at pengene gikk til å hjelpe funksjonsnedsatte. I et av prosjektene fant granskerne at 95 prosent av de 857 000 kronene den malawiske organisasjone Podcam hadde motttatt fra Atlas-alliansen var dokumentert misbrukt. Bildet er fra et prosjekt hos en annen malawisk organisasjon som heter Fedoma, hvor over en million kroner ble misbrukt. Foto: Atlas-alliansen.

Bistandsprosjekt skulle hjelpe funksjonshemmede i Malawi: Vet ikke hvordan 95 prosent av pengene er brukt

Et norskstøttet prosjekt hadde som mål å bedre funksjonshemmedes situasjon i Malawi. Nå viser det seg at prosjektet fullstendig manglet kontroll. 95 kroner av hver hundrelapp som gikk til prosjektet ble misligholdt, viser en gransking. Norad mener det er grunn til å spørre om prosjektet i det hele tatt har gitt noen resultater.

Publisert

Norad: - Har økt kontrollen

Atlas-alliansen, som koordinerer og kvalitetssikrer bistandsarbeidet til en rekke norske organisasjoner, har i mange år arbeidet for å øke andelen norsk bistand som går til funksjonshemmede. Anført av sin profilerte leder Morten Eriksen har stiftelsen lykkes veldig godt med sitt lobbyarbeid.

Bistand til funksjonshemmede er blitt et hjertebarn for utviklingsminister Dag-Inge Ulstein. I 2019 lovet KrF-statsråden 100 millioner kroner ekstra årlig til dette.

Dette har medført kraftig økte bevilgninger til Atlas-alliansen og medlemsorganisasjonene. I 2018 fikk stiftelsen drøyt 64 millioner kroner i offentlig støtte til medlemsorganisasjonenes bistandsarbeid. Året etter var støtten nesten doblet, til rundt 126 millioner kroner. I fjor vokste støtten kraftig igjen, til hele 207 millioner kroner.

I samme periode som Atlas-alliansen har fått stadig mer av den statlige bistandskaka har det blir avdekket flere misligholdssaker hos lokale partnere. Norads varslingsteam poengterer i sitt notat at selv om Atlas-alliansen har gjort en rekke tiltak for å bedre sine kontrollrutiner i 2017/18, så ble det bare i 2019 «avdekket fire alvorlige misligholdssaker i Atlas-alliansens portefølje».

Wenche Fone av avdelingsdirektør for avdeling for sivilt samfunn og privat sektor i Norad. Det er Fone og hennes kollegaer som har ansvar for å vurdere om organisasjoner som får støtte fra Norad har god nok administrativ kapasitet til å sikre at pengene ikke blir misbrukt.

- Vi følger særlig godt med på organisasjoner som raskt får økte bevilgninger, slik som Atlas-alliansen har fått. Vi har gjort en grundig kvalitetsvurdering over tid, og vår vurdering er at den administrative kapasiteten har vært og er tilfredsstillende, sier Fone.

Hun opplyser at Norad i 2020 la inn krav om økte kontrollfunksjoner i Atlas-alliansen. Norad har fått forsikringer om at organisasjonen nå vil jobbe enda mer for å styrke sin internkontroll.

- Norad har økt bevilgningene til Atlas-alliansen samtidig som det har blitt avdekket en rekke misligholdssaker. Betyr det at Norad ikke legger vekt på disse sakene når dere vurderer tildeling?

- Det har vært flere vanskelige saker, og det har medført at Norads oppfølging har blitt tettere. Vi har blant annet hatt en rekke møter med Atlas-alliansen og skal ha møte med medlemsorganisasjonene.

- Hvis dette hadde dreid seg om en lokal organisasjon i et utviklingsland, så hadde vel samarbeidet blitt avslutter tvert?

- Vi vurderer Atlas-alliansen som en god organisasjon. Vi har samarbeidet med dem i mange år og kjenner organisasjonen godt. De jobber i mange krevende land med små partnere som har begrenset kapasitet. Det medfører en risiko som vi har vært villige til å ta.

Atlas-alliansen

Atlas-alliansen er en paraplyorganisasjon som består av 17 organisasjoner som er dannet av og for funksjonshemmede. Organisasjonen jobber med å bedre levevilkårene for funksjonshemmede i fattige land og koordinerer og kvalitetssikrer bistandsarbeidet til medlemsorganisasjonene. Atlas-alliansen samarbeider med Norad og har fått kraftige økte bevilgninger. I 2018 fikk de 64 millioner kroner fra Norad, i 2020 fikk de 207 millioner kroner.

Kilde: Wikipedia og Norad.

Det var den norske paraplyorganisasjonen Atlas-alliansen som søkte Norad om statlig støtte og som sto ansvarlig for prosjektet i det østafrikanske landet. Stiftelsen Atlas-alliansen samordner bistandsarbeidet til ulike norske organisasjoner som arbeider for funksjonsnedsatte og deres rettigheter.

Våren 2019 førte en varsling til at et av Atlas-alliansens prosjekter ble gransket. Granskingen avdekket mislighold av over en million kroner hos Atlas-alliansens tidligere malawiske partnerorganisasjon, Fedoma.

Les saken her: Millionunderslag i Malawi, Norad-kritikk av Atlas-alliansen

De innleide konsulentene i granskningsteamet fikk samtidig tips om at det foregikk «alvorlig misbruk av penger» også i en annen malawisk organisasjon som Atlas-alliansen samarbeidet med. Det dreide seg om Podcam, en organisasjon for foreldre med barn med funksjonsnedsettelser. Samarbeidet gikk i mange år via Rådet for funksjonshemmede (NFU), og fra 2017 via Norges Handikapforbund (NHF). Begge disse organisasjonene er medlemsorganisasjoner i Atlas-alliansen.

Satte i gang spesialrevisjon

Tipset gjorde at Atlas-alliansen/NHF hyret inn firmaet ZA Advisory for å gjennomføre en granskning av hvordan Podcam hadde brukt de norske pengene. Funnene er dyster lesning for alle som er opptatt av at norsk bistand skal brukes på en god måte i utviklingsland.

I et avslutningsnotat for saken, fra Norad varslingsteam, som baserer seg på firmaets granskning, står det blant annet:

  • Podcam har fullstendig manglet oversikt og internkontroll med midlene.
  • Styreformannen i organisasjonen hadde godkjent en rekke kontantuttak fra Norads prosjektkonto, uten bilag, som ble brukt til ukjente aktiviteter.
  • Spesialrevisor hadde foretatt kontroll av 15 leverandører. Av disse oppnådde revisor kun kontakt med to, som oppgav at de fremviste fakturaene ikke var ekte.
  • Organisasjonen hadde unnlatt å foreta lovbestemte pensjonstrekk av de ansattes lønninger. Det gjaldt for hele den undersøkte perioden på 3 år. Dette betyr samtidig at organisasjonen i minst to år, uoppdaget av NHF, har brutt malawisk lov.
  • De ansatte i Podcam hadde også aktivt forsøkt å hindre revisor i å få tak i bankutskrifter. Ved flere tilfeller viste det seg at fremlagte bankutskrifter var forfalsket.
  • Spesialrevisorene pekte ut styreleder, stifter av Podcam/daglig leder og fungerende daglig leder som ansvarlig for det økonomiske kaoset og misligholdet.

«95 prosent dokumentert misbrukt.»

Granskningen tok kun for seg perioden 2017-2019. I den perioden hadde Atlas-alliansen/NHF overført om lag 858 000 kroner til Podcam. Hver krone kom i form av tilskudd fra det statlige direktoratet Norad. Granskerne konkluderte med at 95 prosent, 814 000 kroner, er «dokumentert misbrukt».

Atlas-alliansen betalte i fjor den summen tilbake til den norske statskassen, slik Norads avtaler med tilskuddsmottakere krever. Norads avtaler forutsetter «nulltoleranse» for korrupsjon og at alle utgifter skal kunne dokumenteres i form av revisorgodkjente regnskaper med bilag.

Totalt har den malawiske organisasjonen Podcam mottatt nesten 17 millioner offentlige norske bistandskroner siden 2003, via Atlas-alliansen. I store deler av den perioden var en av de som granskerne mener var ansvarlig for misligholdet, daglig leder. Men pengebruken i årene før 2017 er ikke blitt gransket.

- Burde vært kritiske

Norads varslingsteam kommer med krass kritikk av Atlas-alliansen og NHF i sitt avslutningsnotat om saken:

«Så omfattende mislighold medfører at det må reises berettiget tvil om det i det hele tatt er oppnådd noen resultater i prosjektet. Atlas-alliansen /NHF medgir også at dette vanskelig kan stadfestes, ettersom dokumentasjonen er så dårlig. Det må også spørres om hvorfor manglende eller få resultater ikke tidligere har vært fanget opp av Atlas-alliansen/NHF eller for den saks skyld NFU.»

Leder av Norads varslingsteam Svend T. Skjønsberg har de siste årene håndtert mange svindelsaker innen bistand, men han er tydelig forbauset over denne sakens omfang.

- Dette er en omfattende sak, og det er ikke vanlig at en så stor andel av støttebeløpet er dokumentert misbrukt. Når det er sagt vil jeg også understreke at vi har hatt et veldig godt samarbeid med Atlas-alliansen, og det har bidratt til at vi har klart å komme til bunns i denne vanskelige saken, sier Skjønsberg.

Han viser til direktoratets avslutningsnotat for detaljer om saken.

- Mange misligholdssaker er ikke nødvendigvis tegn på dårlig internkontroll. Men i denne saken samt en annen sak fra Malawi i 2019 er en helhetlig observasjon at Atlas-alliansen og Handikapforbundet burde vært mer kritiske til rapporteringen fra sine malawiske partnere samt oppfølging av dem, sier Skjønsberg.

Atlas-alliansen: - Tung sak, vi har vært for dårlige

Atlas-alliansen brøt samarbeidet med Podcam umiddelbart da saken ble rullet opp. Den malawiske organisasjonen har selv politianmeldt de man mener er ansvarlige for misbruket av penger.

- Dette er selvsagt en tung sak, og både vi i Atlas-alliansen og Norges Handikapforbund har brukt mye ressurser på å komme til bunns i dette. Det mest alvorlige er jo at mye av pengene ikke er blitt brukt til formålet, sier Anders Strømsodd Hosar som er programrådgiver i Atlas-alliansen.

Hosar vektlegger at man ikke vet at 95 prosent er direkte misbrukt, selv om Norad selv formulerer det slik.

- Det er ikke riktig å si at 95 prosent av midlene er dokumentert misbrukt. Det mangler dokumentasjon for mesteparten av kostnadene, men det er fastslått misbruk av bare om lag 30 000 kroner. Vi har resultatrapportering som dokumenterer at mye av prosjektet har blitt gjennomført i tråd med kontrakten, men hvor bilagene mangler, sier Hosar.

Han forteller videre at saken var ekstra krevende fordi en statlig organisasjon i Malawi var et mellomledd, og at Atlas-alliansen hadde tillit til at de gjorde som avtalt og kontrollerte Podcam.

- Det virker ganske åpenbart at kontrollen og oppfølgingen fra deres side ikke har vært god nok?

- Ja, det er helt klart. Vi har vært for dårlige. Men vi har lært mye av denne saken og vi har iverksatt en rekke tiltak for å styrke vår internkontroll.

- Men hvorfor har dere ikke gjort dette tidligere?

- Vi har ikke hatt godt nok fokus på dette. Vi var i gang med å styrke oss på dette området før disse sakene dukket opp, flere av dem har jo blitt oppdaget som følge av at vi har forbedret kontrollen.

- Det er avdekket alvorlig mislighold i Podcam i perioden 2017-2019. Men organisasjonen har fått totalt nærmere 17 millioner kroner i norsk bistand, via Atlas-alliansen, siden 2003. Nesten hele tiden var samme person, som granskerne mener har vært sentral i misligholdet, daglig leder. Er det ikke grunn til å tro at langt mer penger ikke er gått til formålet?

- Vi kan ikke utelukke at dette har foregått tidligere, men har ikke noe dokumentasjon som tyder på det. Det blir jo en avveining også: hvor mye ressurser man skal bruke på ting som ligger langt tilbake i tid. Pengene er brukt. Vi vet at det har foregått en god del aktivitet, men når regnskapene er så mangelfulle er det vanskelig å vite sikkert hva som er gjennomført.

- Atlas-alliansen har fått kraftig økte bevilgninger de siste årene. Samtidig er det avdekket flere alvorlige misligholdssaker, tre i Malawi og to i Uganda. Har dere egentlig god nok kapasitet til motta så mye penger og kontrollere at det blir brukt til formålet?

- Ja, vi mener vi nå har den nødvendige kapasiteten til å håndtere dette, med nyansettelser og kompetanseutvikling. Mye av økningen har skjedd etter at vi har rustet opp vår kapasitet. Norad har vurdert oss og kjenner jo vår organisasjon godt, og de har også konkludert med at vi har den nødvendige kapasiteten.

Powered by Labrador CMS