Meninger

Fysiske helseproblemer er den viktigste årsaken til at mennesker med alvorlige psykiske lidelser dør 10-20 år tidligere enn mennesker som ikke har slike lidelser. Dette skyldes at personer med psykiske lidelser får dårligere behandling for fysiske helseproblemer, skriver norske forskere. Her fra en blindeskole i Tanzania, der en elev lærer å skrelle mat med en skarp kniv.
Fysiske helseproblemer er den viktigste årsaken til at mennesker med alvorlige psykiske lidelser dør 10-20 år tidligere enn mennesker som ikke har slike lidelser. Dette skyldes at personer med psykiske lidelser får dårligere behandling for fysiske helseproblemer, skriver norske forskere. Her fra en blindeskole i Tanzania, der en elev lærer å skrelle mat med en skarp kniv.

Matsikkerhet og psykisk helse henger sammen

Ernæring og matsikkerhet er grunnleggende for menneskets helse, både med tanke på forebygging av sykdom og død og håndtering av helseplager. Derfor er vi glade for utviklingsminister Tvinnereims engasjement for ernæring og matsikkerhet, skriver Ragnhild Dybdahl, Lars Lien, Ingunn Engebretsen og Ane-Marthe Solheim Skar.

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvert år kan dødeligheten til rundt 6 millioner barn under fem år forebygges. Underernæring bidrar direkte og indirekte til halvparten av denne dødeligheten. På verdensbasis trues over to milliarder menneskers funksjon og utvikling av mangel på næringsstoffer. Underernæring blant kvinner i reproduktiv alder utgjør en stor risiko for både nyfødte barn og gravide og fødende kvinner.

Både somatisk og psykisk helse er direkte og indirekte knyttet til matsikkerhet. Den direkte knytningen skyldes den fysiske og mentale effekten matmangel har på menneskekroppen, mens den indirekte knytningen skyldes den individuelle og samfunnsmessige belastningen matmangel har for mennesker. Den direkte effekten av riktig ernæring for psykisk helse får mye oppmerksomhet i Norge og andre høyinntektsland. Dette er vel så viktig i lav- og mellominntektsland. For eksempel er veksthemning (for lav høyde-for-alder) blant barn både en ernæringsindikator og en indikator for truet somatisk, psykisk og kognitiv utvikling. Samtidig er det mange andre sammenhenger som har betydning for hvordan en bør jobbe med ernæring og matsikkerhet i utviklingssamarbeid. Vi vil nevne noen områder.

Mennesker med psykiske lidelser har økt risiko for dårlig ernæring av mange grunner, for eksempel redusert energi. En underliggende årsak er fattigdom. Dette er en ond sirkel siden fattigdom og ulikhet øker risikoen for både dårlig ernæring og for psykiske problemer. Korona-pandemien har gitt mer fattigdom og større ulikhet. En studie fra 2021 (Fang et al. 2021) viste at matusikkerhet var forbundet med en økning av angst og depresjon på over 250 prosent. Til sammenligning var det å miste jobben forbundet med om lag 30 prosents økning i angst og depresjon.

Personer med psykiske lidelser har også en større risiko for tidlig død gjennom selvmord og andre unaturlige dødsfall. I Nepal, som ett eksempel, er selvmord (ved inntak av sprøytemidler) den vanligste dødsårsaken blant kvinner mellom 20 og 49 år (Marahatta et al. 2017), med enorme konsekvenser både på individ- og samfunnsnivå. Ikke minst rammer dette fattige småbønder. Regulering av sprøytemidler vil være viktig for å forebygge selvmord. Verdens helseorganisasjon har vært pådriver for arbeidet med retningslinjer på dette området.

Fysiske helseproblemer er imidlertid den viktigste årsaken til at mennesker med alvorlige psykiske lidelser dør 10-20 år tidligere enn mennesker som ikke har slike lidelser. Dette skyldes at personer med psykiske lidelser på generell basis får dårligere behandling for sine fysiske helseproblemer.

Fysiske helseproblemer er imidlertid den viktigste årsaken til at mennesker med alvorlige psykiske lidelser dør 10-20 år tidligere enn mennesker som ikke har slike lidelser. Dette skyldes at personer med psykiske lidelser på generell basis får dårligere behandling for sine fysiske helseproblemer. Derfor er global psykisk helse også et spørsmål om sosial rettferdighet og menneskerettigheter. Verdens helseorganisasjon har utarbeidet retningslinjer for fysisk helse hos personer med alvorlige psykiske lidelser, og et særlig fokus er viet kosthold og ernæring.

Ettersom ernæring og matsikkerhet påvirker psykisk helse og omvendt, kan en antakelig ikke løse det ene problemet uten å også løse det andre. Arbeid med psykisk helse bør derfor være en integrert del i ernærings- og matsikkerhetsprogrammer. Fremdeles støter vi likevel på myten om at psykisk helse er et problem som kun rammer industrialiserte land. Det er det ikke. God psykisk helse er nødvendig for å utnytte menneskelige ressurser for å nå bærekraftmålene. De fleste mennesker med psykiske problemer lever i lav- og mellominntektsland, og de færreste får behandling. Derimot er stigma knyttet til psykisk helse fortsatt en stor utfordring. Kunnskapen om psykisk helse må brukes i politikkutformingen og føre til konkret handling.

Kilder:

Fang, D., Thomsen, M. R., & Nayga, R. M. (2021). The association between food insecurity and mental health during the COVID-19 pandemic. BMC public health, 21(1), 1-8.

Marahatta, K., Samuel, R., Sharma, P., Dixit, L., & Shrestha, B. R. (2017). Suicide burden and prevention in Nepal: the need for a national strategy. WHO South-East Asia journal of public health, 6(1), 45.

Powered by Labrador CMS