NTL-leder Kjersti Barsok (t.v.) og NTL UD-leder Turi Bundlie Bakke er kritiske til regjeringens lovforslag for Utenriksdepartementet. Forslaget, som vil gi UD større styringsrett over ansattes uteplasseringer, ligger til behandling på Stortinget.

Mener regjeringsforslag svekker UD-ansattes rettigheter

UD sliter med å rekruttere folk til de minst populære utestasjonene. Regjeringen vil gi arbeidsgiver større styringsrett over hvor de ansatte skal jobbe. Arbeidstakerorganisasjonene er mot forslaget. – Det vil svekke de ansattes rettigheter, sier fagforeningen NTL

Publisert

Juba i Sør-Sudan. Bamako i Mali. Yangoon i Myanmar. Bagdad i Irak. Det er noen eksempler på norske utestasjoner som kommer langt, langt ned på lista når UD-ansatte skal velge sin neste utestasjon.

Konflikt, forurensning, dårlig helsevesen, høy kriminalitet og at familien ikke kan være med, er noen faktorer som bidrar til å gjøre at UD sliter med å rekruttere ansatte til en del stasjoner.

Løsningen regjeringen nå foreslår på problemet med rekruttering, er å endre utenriksloven, skriver Fri Fagbevegelse. Forslaget ligger til behandling i utenrikskomiteen i Stortinget.

I forslaget fra regjeringen om endringer i loven står det blant annet:

«De senere år har det vist seg stadig mer krevende å fylle alle stillinger ved utenriksstasjoner gjennom de interne flytteprosessene. Problemene har tiltatt gjennom perioden med pandemi. Noe av forklaringen kan være at verden oppleves mer uforutsigbar. Noe henger også sammen med den generelle samfunnsutviklingen. I dag er for eksempel familiers økonomi gjerne basert på to inntekter.»

– Svekker rettigheter

Hvis forslaget fra regjeringen får flertall på Stortinget, betyr det at arbeidsgiver får større styringsrett over hvor de ansatte skal jobbe og at statsansatteloven bare skal gjelde ved første ansettelse i departementet og ikke ved senere skifte av stillinger.

Dette reagerer UDs arbeidstakerorganisasjoner (ATO-ene) på.

«ATO-ene går mot forslagene og mener disse er i strid med reglene i statsansatteloven samtidig som forenklinger i rotasjonsordningen burde kunne gjennomføres innenfor gjeldende regelverk», står det blant annet i forslaget.

Og videre:

«ATO-ene fremhever at forflytning til utlandet fortrinnsvis må skje på frivillig basis og sekundært etter beordring.»

Fagforbundet Norsk Tjenestemannslag (NTL) i UD er tydelige i sin kritikk:

– Dette svekker de ansattes rettigheter. Vi er veldig skuffet over at arbeidsgiver vil gå bort fra statsansatteloven og kvalifikasjonsprinsippet som gjelder i alle andre departementer. I stedet skal vi ha en ordning der man blir overlatt til å stole på at arbeidsgiver vil en vel, og legge skjebnen i deres hender, sier lederen av NTL UD, Turi Bundlie Bakke, til Fri Fagbevegelse.

Hun får støtte av NTL-leder Kjersti Barsok, som har signert en høringsuttalelse der NTL slår fast at «lovforslaget framstår som rettslig tvilsomt, dårlig utredet og svakt begrunnet».

Videre skriver NTL at det er «oppsiktsvekkende at det legges opp til at ansatte i Norges største departement ikke skal følge de samme reglene for ansettelse som resten av staten».

– Frykter trynefaktor

NTL UD er enig i at dagens ordning ikke fungerer optimalt, men tror ikke lovendringen vil løse problemet. Turi Bundlie Bakke sier til Fri Fagbegelse at deres erfaring er at for at folk skal søke seg ut, må vilkårene være gode nok, medfølgende familie må få mulighet til å beholde og opparbeide trygde- og pensjonsrettigheter og de ansatte må føle seg ivaretatt av arbeidsgiver mens de er ute.

Regjeringens forslag går i stedet ut på å gi fordeler i etterkant til dem som har påtatt seg å jobbe på de minst populære stedene. De kan få forrang til bedre stillinger etterpå, på bekostning av bedre kvalifiserte søkere.

– Vi vil gjerne være med på å forenkle og effektivisere de interne rekrutteringsprosessene, men vi er bekymret for at forslaget vil føre til utydelige prosesser og frykt for at trynefaktor avgjør. At folk blir redde for å gjøre seg upopulære, for da kan det straffe seg ved neste korsvei. At man blir nødt til å holde seg inne med de rette folkene for å få karriereutvikling, sier Bakke.

– Kan skade arbeidsmiljøet

Hun legger til at mange ansatte allerede i dag har lav tillitt til rekrutteringsprosessene, samt at endringen som foreslås, er et steg tilbake.

– Det kan påvirke arbeidsmiljøet negativt og skape mer misnøye i organisasjonen.

Tre fagforeninger i UD representerer over 90 prosent av de ansatte, og alle støtter hverandre i denne saken.

– Det er veldig lurt å lytte til de ansatte i saker som dette, slår Barsok fast.

Både hun og Bakke er skuffet over at et slikt forslag kommer fra Arbeiderpartiet.

– De har fremmet et lovforslag som svekker ansattes rettigheter. Det er veldig synd at en sosialdemokratisk regjering gjør det, sier Bakke.

– En forbedring

Statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) mener medbestemmelsen ikke blir redusert gjennom lovforslaget:

– UD har samme kriterier for ansettelser som andre departementer. Lovforslaget skiller tydelig mellom ansettelser i UD og forflytninger av medarbeidere som allerede er ansatt i utenrikstjenesten. Forslaget omfatter allerede fast ansatte som veksler mellom å jobbe på utenriksstasjoner og i departementet i Oslo, sier han.

Petersson poengterer at utenrikstjenesten trenger en bedre, mer forutsigbar og rettferdig rotasjonsordning og at hensyn til medfølgende familie har stor betydning i lovforslaget.

– Jeg tror den nye rotasjonsordningen vil bli en forbedring sammenliknet med dagens situasjon – både for de ansatte og for utenrikstjenesten som helhet. Om det skulle slå feil, er vi rede til å gjøre endringer. Vår dør er alltid åpen for de ansattes organisasjoner, sier han til Fri Fagbevegelse.

Powered by Labrador CMS